สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมล  สายด้วง
 
1. นายสุธนชัย  ปานเกลียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายชัยยา  ยันชัย
 
1. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 10 1. เด็กชายชัยพัฒน์  เรืองมาลัย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานยิ้ม
 
1. นางพรรณนิภา  ขวัญเผือก
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสิรฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 1. นายชณานิน  แทนฟัก
2. นางสาวเจนจิรา  ดีเรือง
 
1. นางพรรณนิภา  ขวัญเผือก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายธนากร  ทิมห้อย
2. นายภูมิรพี  กันเกตุ
 
1. นายสุธนชัย  ปานเกลียว
2. นายทิวา  พวงลำใย