สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 10 1. นางสาววรัญญา  สกุลรัง
2. นางสาววัชรี  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวอังคณา  ประสมนิล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภูผาแนบ
2. นายสมศักดิ์  ไกรณรงค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาคะ
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤษสุวรรณ  หงษา
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เอี่ยมใย
3. นางสาวพัชรี  สุริยะกุล
 
1. นางแสงจันทร์  เดชปกรณ์
2. นายสุธนชัย  ปานเกลียว