สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมล  สายด้วง
 
1. นายสุธนชัย  ปานเกลียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอุษา  เอี่ยมยอด
 
1. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวเกล็ดเพชร  ศิลาอ่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายชัยยา  ยันชัย
 
1. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 10 1. นางสาววรัญญา  สกุลรัง
2. นางสาววัชรี  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวอังคณา  ประสมนิล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภูผาแนบ
2. นายสมศักดิ์  ไกรณรงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 1. นายนภัส  พึ่งอ้น
 
1. นางพรรณนิภา  ขวัญเผือก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 10 1. เด็กชายชัยพัฒน์  เรืองมาลัย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานยิ้ม
 
1. นางพรรณนิภา  ขวัญเผือก
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสิรฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.4 เงิน 10 1. นายชณานิน  แทนฟัก
2. นางสาวเจนจิรา  ดีเรือง
 
1. นางพรรณนิภา  ขวัญเผือก
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาคะ
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายคมกฤษณ์  กลิ่นละออ
2. นางสาวนัทริกา  อ่องลออ
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เงินหอม
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายกิตติทัช  นามเหลา
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทิมห้อย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทิมห้อย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤษสุวรรณ  หงษา
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เอี่ยมใย
3. นางสาวพัชรี  สุริยะกุล
 
1. นางแสงจันทร์  เดชปกรณ์
2. นายสุธนชัย  ปานเกลียว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายธนากร  ทิมห้อย
2. นายภูมิรพี  กันเกตุ
 
1. นายสุธนชัย  ปานเกลียว
2. นายทิวา  พวงลำใย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพงษ์  หนูเถื่อน
2. นายชาญณรงค์  ธนาไธสง
3. นายสุทธิศักดิ์  หอมยามเย็น
 
1. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
2. นายวีระ  ศรีบวรประเสิรฐ