สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  หร่ายลอย
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษยพัตร์  สืบศรี
 
1. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฤกษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  ดวงตา
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  จั่นยาว
 
1. นางกัลยา  อ่ำบุญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลวรรณ  จันทรสุนทร
 
1. นางสาวดวงพร  อาชาศรัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ด้วงไทย
2. เด็กหญิงจรรยพร  ผิวศรี
3. เด็กหญิงรติ  นักฟ้อน
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  จันทราภัย
2. นางสาวณัชชา  บุญยะโท
3. นายธงรบ  ภักดีรักษ์
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
2. เด็กชายประภากร  คล้ายสมาน
 
1. นางสมจิตร  จั นทรา
2. นางสุทัศษา  อินมณี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ   ยาคำ
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุภาส   พัฒนชัยวิทย์
 
1. นายสมชาย   บุษบงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คงเกิด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ฉิมโห้
3. เด็กหญิงพอเพียง   ทองเลิศพร้อม
 
1. นางสุธีรา   บัวสุนทร
2. นางรุญณี   ศรีภูธร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวุฒิ   การสมเพียร
2. นายภัทรพล   สืบศรี
3. นายเศรษฐสิทธิ์   ตลอดไธสงดาภา
 
1. นางสาวแฉล้ม   อินวารี
2. นางสาวสิริรัตน์   นิลวรรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิมุกข์   โมรา
2. เด็กชายหรรษธร   ฟักบัว
 
1. นางสาวศิริรัก   อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนาภัทร   พัฒนชัยวิทย์
2. นางสาวสุขิตา   วงศ์แก้ว
 
1. นางวรนุช   อยู่เล่ห์
2. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์   เอกศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวิชญา   ปรีชา
 
1. นางศมาพร   เทียมโคกกรวด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  นนทเสมา
2. เด็กหญิงชนากานต์   หร่ายลอย
3. เด็กชายณฐกร   เงาวัฒนาประทีป
 
1. นางจันทนา   คงฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  ฉินนานนท์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเจต  ตุลานนท์
2. นายวรากร  ภู่สุวรรณ
3. นางสาวสิราวรรณ  ราชานู
 
1. นางปุณพิมพ์   สุพรรณวินิจกุล
2. นางรวิภา  พะยุพัด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงวรางคณางค์  อยู่เล่ห์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ห้อยสัน
 
1. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
2. นางสาวธีราภรณ์  หนูประเสริฐ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.88 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  ปานคร้าม
2. นางสาวศศิวรรณ  กาญณา
3. นางสาวอรณิชา  นุชพุ่ม
 
1. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
2. นางสาวนฤมล  โตอ่อน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คุ่ยจาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   จันทร์โนทัย
3. เด็กชายศุภกร  ทองลี
 
1. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
2. นางสุภาพร  ตันติเสรีรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  เกิดรัตนศักดิ์
2. นายทรงวุฒิ  ชะเอม
3. นางสาวสุชานันท์  พุ่มสวาท
 
1. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
2. นายนางนันทรัตน์  มั่งมี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งพ่วง
2. เด็กหญิงวริษฐา  ใยสุข
3. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยสุรัตนานนท์
4. เด็กหญิงอังษณา  คชวัฒน์
5. เด็กหญิงอายริยา  บุตรดี
 
1. นางบงกช   กลัดสุข
2. นายวิษณุ  ประสิทธิกสิกร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชันษา  สุขไพศาล
2. นางสาวนิรมล  ชูสอน
3. นางสาวพรรณภัทร  เสือขำ
4. นางสาวเกตุแก้ว  ไกรพูล
5. นางสาวเบญจวรรณ  บัณทิตยนาถ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยหร่าย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. เด็กหญิงนราวรรณ  แก้วคง
3. เด็กหญิงนวพร  ศรีชูวงศ์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ภู่บุญ
5. เด็กชายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
2. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประพัฒน์  เอี่ยมเล
2. นายภัทราวุธ  โตจีน
3. นายรัชชานนท์  อุราเจริญ
4. นางสาววิชุลดา  บำรุงปรีชา
5. นายเจษฎากร  อยู่กัน
 
1. นางนารี  เจนสาริกร
2. นางพรรณี  มารศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  หนูแก้ว
 
1. นางนฤมล  พงศ์เสาวภาคย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลวรรณ  ทับเที่ยง
 
1. นางวรางค์  สุวรรณชาตรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สนิทชาติ
2. เด็กชายอัครพนธ์  กมลสัจจะ
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางสาวกัลญา  เอี่ยมแย้ม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ศรีเกษม
2. นายพงศธร  พึ่งหอย
 
1. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
2. นายวิษณุ  ประสิทธิกสิกร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนันท์  สวรรค์ไทย
2. นางสาวญาณี  วิลัยพงษ์
3. นางสาวธีรัสดา  โม้เกิด
4. นางสาวนฤมล  เพ็งทิม
5. นางสาวนุชวรา  บุญรุ่ง
6. นางสาวพรพรรณ  พูลทอง
7. นางสาวภารดี  อ่อนสุ่น
8. นางสาวรัตนาวดี  สุขกาย
9. นางสาววนิดา  บุญพ่วง
10. นางสาวเพ็ญวศรี  แจ้งชะไว
 
1. พระปราโมช  พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
2. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอดามาส  ชูศรี
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฆินหันต์   วงศ์เหลือง
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา   อาจวิเศษ
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชฑาวรรษ  คนซื่อ
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาธวี   แจ่มทรัพย์ไพศาล
 
1. นายพรเจตน์    ยอดนาค
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี   แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา   พุ่มน้อย
2. เด็กหญิงพิทญารัตน์   วงพิมล
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
2. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐนันท์   พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตรา   ปัญญารัตน์
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกร   หรั่งบุรี
2. เด็กชายทัสมา   โต๊ะอาดำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เกิดโภคา
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
2. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลวัชร   รักบุญ
2. นายวิศรุต   อยู่เกิด
3. นายอมรทัศน์   ยานะ
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
2. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัท  ดีดิษฐ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  แป้นพัฒน์
2. นายจิราพัฒน์  คันศร
3. นางสาวภัทราพร  ทองสุข
4. นายภูริณัฐ  วิชาชู
5. นายสุทัศน์  คำภา
6. นายเอกราช  ช้างนุ่ม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชย์  ปิยจิตต์ไพโรจน์
2. นายกิติศักดิ์  แก้วสุวรรณ์
3. นายจิรายุ  เกิดพิทักษ์
4. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์  อิสรางกูรฯ
5. นายณภัทร  อุตตะมะ
6. นางสาวณัฐตะวัน  ยอดอ่อน
7. นายณัฐวุฒิ  ไวว่อง
8. เด็กชายตรีทเศศ  โพธิ์ตุ่น
9. นายธนรัตน์  เอี่ยมเย็น
10. นายธนสินธ์  สายท่าเสา
11. นายธัญญลักษณ์  ทับเปีย
12. นายนพรุตน์  มากทิพย์
13. นางสาวนันทวรรณ  กิจธร
14. นายนุกูล  เต๊ะเปีย
15. เด็กหญิงบัญฑิตา  ฤทธิเรืองเดช
16. นายบุญฤทธิ์  กรุษฉ่ำ
17. นางสาวปาริฉัตร  ชาดี
18. นายพงศธร  จันทร์สนิท
19. นายพรมงคล  แพรดำ
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  ชัยพานิช
21. เด็กชายพันธกานต์  จันทะบุตร
22. นายภาณุพงศ์  โพโต
23. นายภูริณัฐ  วิชาชู
24. นางสาวมนทกานต์  หนูดำ
25. นายรอมมาฎอน  การีมี
26. นางสาวรักษิณา  ฉิมดี
27. นางสาวรุ่งทิพย์  จิ๋วอ่อน
28. นางสาววรัญญา  ทองหลิม
29. นางสาววรางคณา  ท่าหิน
30. นายวิษณุ  อิ่มรัง
31. นางสาวสาวิตรี  คล้ายชู
32. นายสุนทรไชย  กรัดกระยาง
33. นายสุรพงษ์  ดีแดง
34. นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
35. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
36. นางสาวอนัญญา  อ่อนปาน
37. เด็กชายเจตน์ธิติ  แก้วเขียว
38. เด็กชายเทวัญ  ไชยเชษฐา
39. นางสาวเบญจวรรณ  คล้องช้าง
40. นายเมธา  สุขสิงห์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  พุกมาก
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนาวี  ขำเดช
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสาวิตรี  คล้ายชู
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกราช  ช้างนุ่ม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษิณา  ฉิมดี
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ชีวะไทย
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติมา   ศรีชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ชี้แจง
3. เด็กหญิงธัญสินี   เกตุดี
4. เด็กหญิงบัญฑิตา   จินดารักษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา   สุรินทร์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   ปานสุข
 
1. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก   ภู่ชัย
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   โม่ทิม
3. นางสาวนพิชญา   ชี้แจง
4. นางสาวปทิตตา   กลิ่นขาว
5. นางสาวปภาพิณฑ์   สุวรรณปัทม
6. นางสาวยวิษฐา   พวกมียิ่ง
7. เด็กหญิงเกตนิภา   น้อยระแหง
8. นางสาวเมขลา   หนูแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิกา  คำแก้ว
 
1. นางศลิษา  รัตนนาคินทร์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภากร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางศจี  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งนิ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจฉริยา  จันทรภาค
 
1. นางพัชรี  สุวรรณโชติ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โล่ชัยยะกูล
 
1. นางกัลยา  ผิวทิพากร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุพศิน  หมื่นกล้า
 
1. นางศศิลักษณ์  ธรรมกุล
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณาสิน  ฉัตรวิริยงวงศ์
 
1. Mr.YOU  ZHI
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สมบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทัดทอง
 
1. นายสุรินทร์  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายหลักชัย  ทองเปรม
2. นางสาวอรุณกมล  พลับจีน
 
1. นางมนัสวีร์  สรรพชัยยุทธ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานจน์พนิต  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงชุติมา  สังคะโห
3. เด็กหญิงศิริวิมล  โพธิ์มูล
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  สัตย์สูง
2. นายช วลิต  ช้างสาร
3. นางสาวณิชารีย์  คามสุภาพ
 
1. นางสมจิตร  จั นทรา
2. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กล่ำแก้ว
2. นางสาวทิพย์ธัญญา  มธุรส
3. นางสาวพชรพรรณ  ภู่เทศ
 
1. นางวันดี  มีทอง
2. นางสิริพรรณ  แสงโป๋
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงรักษิณา  ครุฑช่างทอง
 
1. นายคัคนนันท์  แซ่ย่าง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล   ตรีนัย
2. เด็กหญิงอารีญา    ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวันท์   โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  เขียวรอด
2. เด็กชายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. นางบุญช่วย  พงษ์ทรัพย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภคพล  อ่อนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทา
2. เด็กหญิงอารียา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวณัฐชา  โพธิ์แหน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภา  คำฝอย
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  สังเกตใจ
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายธนชัย  ก๋งพยา
2. นายธราเทพ  แก้วเลิศประสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐชา  โพธิ์แหน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยา  ภู่แสงทอง
2. นางสาวพิชามญชุ์  กิติกาแดง
3. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัชภัค  เงินประมวล
2. เด็กชายนคร  สอนแจ้ง
3. เด็กชายภาณุพงค์  จารุรัตน์พิทักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  กลิ่นสีงาม
2. นางกาญจนา  ศิลกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกันต์กวี  กล่ำเพชร์
2. นางสาวกุลณัฐ  ขำแจ่ม
3. นางสาวศิรภัสสร  โรจน์อำพร
 
1. นายทนงศักดิ์  กลิ่นสีงาม
2. นางกาญจนา  ศิลกุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพกา  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เต็มสวัสดิ์
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ฤทธิ์ทัพ
2. เด็กชายวิศรุต  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ตะเภาพงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  ภูสุภา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิชา  สงใย
2. นางสาวศศธร  ไทยพิทักษ์
3. นางสาวฬุรยา  จันตาคำ
 
1. นางสุธา  คงสนุ่น
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร  จีนจัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มาบจะบก
 
1. นางศิวพร   ด้วงช้าง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนรี  นาคปานเสือ
2. นางสาวมณฑิตา  เอกคณะ
3. นางสาวอริสรา  ท้วมเอื้อ
 
1. นางสุธา  คงสนุ่น
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหศวรรษ  ชวนก
2. เด็กหญิงสโรชา  บุญวรรณ
3. เด็กหญิงอริสรา  สุขนาม
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด