สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชลอปัญจศิลป์
2. นายสิรภพ  ชนมาสุข
3. เด็กหญิงโมไนย  สุขพิทักษ์
 
1. นางสาวพเยาว์  พันธ์รอด
2. นางสาววารุณี  มาจำเนียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 9 1. นายธดากรณ์  กองคูณ
2. นางสาวมณีกานต์  เอี่ยมฉวี
3. นางสาวศศิวิมล  ทองน่วม
 
1. นางสาวพเยาว์  พันธ์รอด
2. นางสาววารุณี  มาจำเนียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณพร  คงฤทธิ์
2. เด็กชายภาคิน  พรรณพัชรา
 
1. นางสาวดุจดาว  ราทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.9 เงิน 6 1. เด็กชายธนชาต  ฟุ้งกลิ่นสุทธิ์
2. เด็กหญิงพีรนันท์  น้อยท่าทอง
 
1. นายธีรวัจน์  สิทธิศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรสงคราม
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเปรมชัย  ทองเปรม
 
1. นางปณิตา  พรรณพัชรา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. นายธนิสร  โรหิตรัตนะ
2. นายสยามชัย  นุ่มพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา