สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายศุภโชค   รอดเหลือ
 
1. นางสาวสุภัคพร   นิธิพัฒนกาญจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรายุส  สุภวาลย์
2. เด็กหญิงปพิชญา  เย็นอ่วม
 
1. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ขันติวงษ์
 
1. นางมนัสวี  วัตถุสินธุ์