สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวันนิสา  อยู่อรุณ
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.13 ทอง 11 1. นางสาวกัญธิมา  อยู่เป็นสุข
2. นางสาวศิริพร  ศรีเดช
3. นางสาวสุชานุช  นิยมสุข
 
1. นางนพมาศ  โพโต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  แพเพชร์
2. นางสาวปรารถนา  โตงาม
3. นายปัญญา  คงทัด
 
1. นางสาวสายฝน  มาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณิธาภัทร์  ศรีวันนา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ทองคำแท้
2. นางสาวนีรชา  พุ่มพวง
3. นางสาวสุนิษา  ม่วงเกิด
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีเดช
2. เด็กชายสาโรจน์  ปานแม้น
 
1. นางสาวณัฐณิชาร์  บุญไว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัฒนา  พุ่มจำปา
2. นางสาวยุพารัตน์  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงยุพดี  อบอุ่น
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงนรากร  สีวันนา
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวศิริพร  ศรีรัตน์
2. นางสาวอรสา  แก้วสุข
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวกฤติยาณี  อยู่กลุด
2. นายนำโชค  ดีเสมอ
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
2. นางสาวศรัญญา  สง่าเนตร
3. นางสาวอำภาพร  อินทร์แสง
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต้ายจันทร์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์