สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรส
 
1. นางสุขุมาภรณ์  มลทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 8 1. นางสาววราพร  สุพรรณคง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐริภา  ศิริคง
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์เวียง
3. เด็กหญิงวาสนา  เทียนเบ็ญจะ
 
1. นางสายฝน  มาภรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 5 1. เด็กชายธัญญเทพ  บุญกระจ่าง
2. เด็กชายวรัญชิต  ภู่สอน
 
1. นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ปานแม้น
2. เด็กหญิงพรทิภา  ชะนะรัมย์
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.6 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  พุมมา
2. นางสาวสุพิชชา  เกตุประสาท
3. นางสาวอชิรญาณ์  สีวันนา
 
1. นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม