สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูวนาท  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  สุขานนท์
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีเดช
2. นายเจษฎา  ใยทองหลาง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  ใจแสน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทรา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นายสุรเดช  ตุงโสภา
 
1. นางรัศมี  ทองแว่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เหล่าไทย
 
1. นางสาวรัตนา  จันทรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจันทนิภา  การภักดี
 
1. นางรัศมี  ทองแว่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หอมไม่หาย
2. เด็กหญิงสิริพร  คุ้มพม่า
 
1. นายสมอ  ทาเอื้อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรรมพงษ์
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณิธาภัทร์  ศรีวันนา
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน