สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวันนิสา  อยู่อรุณ
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวปวีณา  ดวงจินดา
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรส
 
1. นางสุขุมาภรณ์  มลทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 8 1. นางสาววราพร  สุพรรณคง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูวนาท  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  สุขานนท์
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีเดช
2. นายเจษฎา  ใยทองหลาง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  ใจแสน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทรา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นายสุรเดช  ตุงโสภา
 
1. นางรัศมี  ทองแว่น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เหล่าไทย
 
1. นางสาวรัตนา  จันทรา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจันทนิภา  การภักดี
 
1. นางรัศมี  ทองแว่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.13 ทอง 11 1. นางสาวกัญธิมา  อยู่เป็นสุข
2. นางสาวศิริพร  ศรีเดช
3. นางสาวสุชานุช  นิยมสุข
 
1. นางนพมาศ  โพโต
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐริภา  ศิริคง
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์เวียง
3. เด็กหญิงวาสนา  เทียนเบ็ญจะ
 
1. นางสายฝน  มาภรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  แพเพชร์
2. นางสาวปรารถนา  โตงาม
3. นายปัญญา  คงทัด
 
1. นางสาวสายฝน  มาภรณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 5 1. เด็กชายธัญญเทพ  บุญกระจ่าง
2. เด็กชายวรัญชิต  ภู่สอน
 
1. นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หอมไม่หาย
2. เด็กหญิงสิริพร  คุ้มพม่า
 
1. นายสมอ  ทาเอื้อ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณิธาภัทร์  ศรีวันนา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภิดา  เพียงคำมา
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรรมพงษ์
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณิธาภัทร์  ศรีวันนา
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์ชนก  ทาเอื้อ
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธาทิพย์  พระศรี
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปุณณภา  ยอดเนียม
2. นางสาวมาลี  บุญเงิน
3. นายรัฐพงษ์  สีวันนา
4. นางสาวสุนันทา  ขาวจันทร์
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ทองคำแท้
2. นางสาวนีรชา  พุ่มพวง
3. นางสาวสุนิษา  ม่วงเกิด
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีเดช
2. เด็กชายสาโรจน์  ปานแม้น
 
1. นางสาวณัฐณิชาร์  บุญไว
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัฒนา  พุ่มจำปา
2. นางสาวยุพารัตน์  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงยุพดี  อบอุ่น
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงนรากร  สีวันนา
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ปานแม้น
2. เด็กหญิงพรทิภา  ชะนะรัมย์
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวศิริพร  ศรีรัตน์
2. นางสาวอรสา  แก้วสุข
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวกฤติยาณี  อยู่กลุด
2. นายนำโชค  ดีเสมอ
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
2. นางสาวศรัญญา  สง่าเนตร
3. นางสาวอำภาพร  อินทร์แสง
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต้ายจันทร์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.6 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  พุมมา
2. นางสาวสุพิชชา  เกตุประสาท
3. นางสาวอชิรญาณ์  สีวันนา
 
1. นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์