สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
 
1. นางอัมราภรณ์  อยู่ชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสุข
2. เด็กชายมนตรี  จิ๋วเจริญ
3. เด็กหญิงสริตา  สาลี
4. เด็กชายสุวพัชร  มุสิกะพันธ์
5. เด็กหญิงอรสา  เผือกทิม
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แนบเนียน
2. นายจุฑาวัฒน์  ทองยา
3. เด็กหญิงช่อแก้ว  จั่นนิล
4. นางสาวณัฐพร  มีชัย
5. เด็กชายณัฐพล  ดียิ่ง
6. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
7. นายทศพร  ริมสังข์
8. นายธเนศ  วังหาญ
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีขอดแก้ว
10. นายนัฐกานต์  ฉิมกรด
11. เด็กหญิงนันทนา  บุญจู่
12. นายนันทพร  มหาเทพ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวทรัพย์
14. นายพีรพงษ์  ริมสา
15. เด็กหญิงพุทธิดา  แจ้งท้วม
16. นายภัทรพงษ์  จับจิตร
17. เด็กชายยุทธภูมิ  ขัตติยะบุตร
18. เด็กหญิงวรรณิสา  เกิดพิทักษ์
19. นายวัชรากรณ์  ศรีทองอินทร์
20. เด็กหญิงวิมุตา  อยู่สุข
21. นายวีรภัทร  ครุธาโรจน์
22. นายศิริวัฒน์  ธูปเกิด
23. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีทองอินทร์
24. นายสิทธิกร  ดำขา
25. นายสุทัศน์  อ่อนสำลี
26. เด็กชายสุรสิทธิ์   จั่นนิล
27. เด็กชายสุวพัชร  มุสิกะพันธ์
28. นางสาวหนึ่งฤทัย  กลิ่นประทุม
29. นายอธิวัฒน์  สวัสดี
30. นายอภิชาติ  บุตรสามี
31. เด็กหญิงอภิญญ์  พึ่งน้อย
32. เด็กหญิงอารียา  หาเขียว
33. นายอำพล  พุกทอง
34. นายเกรียงไกร  คุ้มปรางค์
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
2. นายพนธกร  ฤทธิ์ทอง
3. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
4. นางวรลักขณ์  พึ่งละออ
5. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
6. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
7. นายวิชา  พัฒนชัยววิทย์
8. นางธารทิพย์  ฉัตรวิริยาวงษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวระพีพัฒน์  บดีธนาวัฒน์
2. นายเบญจพล  โอราชา
 
1. นายประเทือง  พุ่มพฤกษ์
2. นางพัชรี  สุชัยรัตน์วิโรจน์