สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายวัชรินทร์  ใจธานี
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวธารทิพย์  เลื่อนสกุล
 
1. นางพัชภรณ์  ทดแทน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายศรายุทธ  ด้วงเลี้ยง
 
1. นางวรลกขณ์  พึ่ิึงละออ
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.2 เงิน 11 1. นางสาวฐิติกาญจน์  รอดสถิตย์
2. นายนพรัตน์  โตปาน
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย