สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายวัชรินทร์  ใจธานี
 
1. นางพัชรภรณ์  ทดแทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวธารทิพย์  เลื่อนสกุล
 
1. นางพัชภรณ์  ทดแทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
 
1. นางอัมราภรณ์  อยู่ชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาววราภรณ์  บุญจู๋
 
1. นางอัมราภรณ์  อยู่ชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวทรัพย์
 
1. นายวิชา  พัฒนชัยวิทย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิมุตา  อยู่สุข
 
1. นายวิชา  พัฒนชัยวิทย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฐชยา  แท่นขำ
2. นางสาวนรกมล  พึ่งมาก
3. นายวีรภัทร  หลิ่มแก้ว
 
1. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
2. นายกิตติ  แสงสุวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสุข
2. เด็กชายมนตรี  จิ๋วเจริญ
3. เด็กหญิงสริตา  สาลี
4. เด็กชายสุวพัชร  มุสิกะพันธ์
5. เด็กหญิงอรสา  เผือกทิม
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีขอดแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศมน  ใจศิริ
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายศรายุทธ  ด้วงเลี้ยง
 
1. นางวรลกขณ์  พึ่ิึงละออ
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.2 เงิน 11 1. นางสาวฐิติกาญจน์  รอดสถิตย์
2. นายนพรัตน์  โตปาน
 
1. นางสุวรรณา  สุขสังข์
2. นางสาวชลธิชา  เสือไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชรากรณ์  ศรีทองอินทร์
 
1. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอำพล  พุกทอง
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  แนบเนียน
2. นายจุฑาวัฒน์  ทองยา
3. เด็กหญิงช่อแก้ว  จั่นนิล
4. นางสาวณัฐพร  มีชัย
5. เด็กชายณัฐพล  ดียิ่ง
6. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
7. นายทศพร  ริมสังข์
8. นายธเนศ  วังหาญ
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีขอดแก้ว
10. นายนัฐกานต์  ฉิมกรด
11. เด็กหญิงนันทนา  บุญจู่
12. นายนันทพร  มหาเทพ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวทรัพย์
14. นายพีรพงษ์  ริมสา
15. เด็กหญิงพุทธิดา  แจ้งท้วม
16. นายภัทรพงษ์  จับจิตร
17. เด็กชายยุทธภูมิ  ขัตติยะบุตร
18. เด็กหญิงวรรณิสา  เกิดพิทักษ์
19. นายวัชรากรณ์  ศรีทองอินทร์
20. เด็กหญิงวิมุตา  อยู่สุข
21. นายวีรภัทร  ครุธาโรจน์
22. นายศิริวัฒน์  ธูปเกิด
23. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีทองอินทร์
24. นายสิทธิกร  ดำขา
25. นายสุทัศน์  อ่อนสำลี
26. เด็กชายสุรสิทธิ์   จั่นนิล
27. เด็กชายสุวพัชร  มุสิกะพันธ์
28. นางสาวหนึ่งฤทัย  กลิ่นประทุม
29. นายอธิวัฒน์  สวัสดี
30. นายอภิชาติ  บุตรสามี
31. เด็กหญิงอภิญญ์  พึ่งน้อย
32. เด็กหญิงอารียา  หาเขียว
33. นายอำพล  พุกทอง
34. นายเกรียงไกร  คุ้มปรางค์
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
2. นายพนธกร  ฤทธิ์ทอง
3. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
4. นางวรลักขณ์  พึ่งละออ
5. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
6. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
7. นายวิชา  พัฒนชัยววิทย์
8. นางธารทิพย์  ฉัตรวิริยาวงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  มีชัย
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวระพีพัฒน์  บดีธนาวัฒน์
2. นายเบญจพล  โอราชา
 
1. นายประเทือง  พุ่มพฤกษ์
2. นางพัชรี  สุชัยรัตน์วิโรจน์