สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่มัว
 
1. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
2. นายอาทิตย์  แซ่มัว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิชัย  แซ่มัว
2. นางสาวสุนิสา  น้ำทิพย์
3. นายอัศจรรย์  กอเจริญชัย
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวพรทิพย์  ภูมิยิ่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรีพร  ครุธพันธ์
2. นางสาวชวนพิศ  จุ้ยอ่วม
3. นางสาวนฤมล  สุธีมน
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นายกฤษณ์หิรัญ  นิคมทองสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  สินนันโน
2. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
3. นางสาววิรดา  แซ่มัว
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวพรทิพย์  ภูมิยิ่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระพงศ์  มูลแสง
2. เด็กชายฉัตริน  อ่อนคำ
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพเก้า  ดิษฐเถร
2. เด็กชายสุรชัย  วินกะสิกิจ
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิกุล  พรจรัสศรี
2. เด็กหญิงรักษิณา  ถีระแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  วงษ์อำมาตร
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  เนาว์สีสอน
5. เด็กหญิงอริศรา  เสือคนอง
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โมทิม
2. นางสาวทักษพร  วาดเงิน
3. นางสาวปรีณาพรรณ  สงล่า
4. นางสาวพัชรพร  เทียนสวัสดิ์
5. นางสาววรรณนภา  อ่อนศรี
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรชรฎาพร   เนินพลับ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรรณพัชร   อิงควิชัยกร
4. เด็กหญิงสุกมล  สามล
5. เด็กหญิงสโรชา  โอภา
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  เปี่ยมสิน
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทองผึ้ง
3. นางสาวธนวรรณ  ลอยเลิศ
4. นางสาวพัดชา  แซ่ย่าง
5. นางสาวยุพา  น้อยโฉม
 
1. นางสาวสุรางค์  ทางดี
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พิบูลย์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณิตา  กลิ่นชื่น
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หาญศิวโรจน์
2. เด็กชายวีรภัทร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางสาวสุดารัตน์  โมรา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  น่วมเกิด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ้งเนียม
3. นางสาวณิชกุล  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงประภัสสร  คชอินทร์
5. นางสาวภาพิมล  จินารักษ์
6. นางสาวมณีรัตน์  ขำอิง
7. นางสาววรดา  ดีจ้าย
8. นางสาวอารียา  แก้วมะณี
9. นางสาวเสาวณีย์  เมืองคง
10. นางสาวโยธกา  อินทร์อ่ำ
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นางสาวสุรางค์  ทางดี
3. นางสาวสุดารัตน์  โมรา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจัด  แซ่ลี
3. นางสาวจันทภา  มั่นพัฒนาการ
4. เด็กหญิงธิดา  แซ่หล่อ
5. เด็กหญิงนมิดา  แซ่จ๊ะ
6. นางสาวนันทิชา  เหมกลาง
7. เด็กหญิงน้ำใส  ว้างโภควินท์
8. เด็กหญิงปณิดา  แซ่ย้า
9. เด็กหญิงภณิดา  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่กือ
11. เด็กหญิงลี  แสงสว่าง
12. นางสาววรรณี  สมบัติรักษา
13. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่หมี
14. เด็กหญิงวัชรา  วันชัยรุ่งรุจี
15. เด็กหญิงวันวิภา  แซ่มัว
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
3. นางเสาวลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
4. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวินภพ  แซ่กือ
 
1. นายทวี  ศิลาพัฒน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  แซ่ม้า
2. นางสาวพิชชากร  แม่นสอน
3. เด็กชายภัณฑบดี  วิสุทธิกุลชัย
4. เด็กชายวีรภัทร  เจริญคุุุุุรุเสถียร
5. นายสุเมธ  แซ่กือ
6. นายเจ๋ง  แซ่จ้าง
 
1. นายรุ่งรัตน์  มีทรัพย์ทวีกุูล
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
3. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายฉัตริน  แสงทอง
2. นายธนวันต์  แซ่กือ
3. นายมนตรี  ทรงสกุลแก้ว
4. นายวทัญญู  แซ่โซ้ง
5. นายสัตยา  แซ่ย่าง
 
1. นายรุ่งรัตน์  มีทรัพย์ทวีกุูล
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
3. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีหาบุตร
 
1. นางสุมิตตา  รัตนพันธ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมลวรรณ  ดิษอ่ำ
 
1. นายปฐมพงษ์  คำขาว
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิพนธ์  แซ่ย่า
2. นายวันชัย  แซ่ลี
3. นายศตวรรษ  ย่างวินิจฉัย
4. นายศุภชีพ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. นายสุรชัย  อาชาวัฒนกุล
6. นายอนุวัฒน์  แซ่เท้า
7. นายเจง  แซ่ย่า
8. นายเดชาพล  แซ่เล่า
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมบัติ  หาญลำยวง
3. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรกิตติ์  คุ้งโพธิ์
2. นางสาวญาดา  แก้วศิริ
3. นางสาวทัดดาว  ภูมิวงศ์พันธ์
4. นางสาวพิมพ์นิภา  อาปู
5. นางสาวพิมสร  ดำแก้ว
6. นายภานุวัฒน์  ม่วงสอดศรี
7. นางสาวรุ่งฤดี  การภักดี
8. นางสาวสุริสา  พรมหญ้าคา
 
1. นางสมบัติ  หาญลำยวง
2. นางสาวอังคณา  ปานบุตร
3. นายวีรภัทร  ราโช
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชุติภัทรธีรา
2. นางสาวนันทินีย์  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวลักคณา  แร่ถ่าย
4. นางสาววรารัตน์  ล้ำเลิศ
5. นางสาวหทัยวรรณ  พุสุข
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ
2. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญชัย  ปานแม้น
2. นายคมสัน  ทองคำ
3. นายทรงธรรม  บุญทอง
4. นางสาวบวรรัตน์  พันเกิด
5. นางสาววิภาวี  อุชม
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ
2. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุศรา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
2. เด็กชายไทย  ย่างสกุลดี
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายรุฒธิพงษ์  อภัย
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แซ่ลี
2. เด็กชายวุฒิกร  เจริญศิรินุกุูล
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  โตจีน
2. นางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
2. เด็กชายวสุพล  มาลีศรีโสภา
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายสมชาย  พันธ์ทรัพย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญเป็ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหลี่ยมเคลือบ
2. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์ธัญกรณ์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนนทวรรณ  ชมนก
2. นายสิงหราช  แซ่โซ้ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชำนาญไทย
2. เด็กหญิงปัจรีย์  บุตรปลายดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมบูรณ์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  สุกรื่น
2. นางสาวสุดารัตน์  คำประกอบ
3. นางสาวสุนชฎาพร  วงศ์ลา
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายณัฐภัทร  เรืองเกษม
2. นายวันเฉลิม  โพธิอำไพร
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกวิน  คุ้มเถื่อน
2. เด็กชายชลอ  โพธฺิ์แย้ม
3. เด็กชายมงคลฉัตร  วังเวง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒ  ม่วงสด
2. นายวัฒนพงษ์  เหล่าเทียนไชย
3. นายเตชิต  อุปริมวงศกร
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชัย  ไตรศรีลักษณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคศักดิ์
3. นายนราวิชญ์  ราชพรมมา
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชาญ  แซ่กือ
2. นายเฉลิมวงศ์  ขจรศักดิ์เลิศ
3. นายเดชา  ลำไยโศภิต
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ์  แสนช้าง
2. เด็กหญิงพรณิภา  อย่างคุณธรรม
3. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงษ์
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  แซ่เฮ่อ
2. นายยุทธนา  โชคขวัญยืน
3. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เถ้า
2. เด็กหญิงมยุรา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงวรินทรา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงว้าง  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายสุชัชจ์  จังพินิจกุล
6. เด็กหญิงอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายมนตรี  อารีรอบ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
2. นายคมสิทธิ์  วงค์ธีรภาพ
3. นายณัชพล  วิสุทธิกุลชัย
4. นายรักษิต  วัฒนายั่งยืน
5. นางสาวเฉลิมศรี  จันทร์เพ็ง
6. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายมนตรี  อารีรอบ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพิยดา  ธีรัตสกุล
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวประไพ  คงสมทอง
2. นางสุนันทา  พวงชาติ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายจิรภัทร  ขันตี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ม้า
3. เด็กชายศักดิ์ธัช  บุญเสริม
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวประไพ  คงสมทอง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินดารัตน์  แสงกุล
2. นางสาววิมล  ศักดิ์ศิริพันธุ์
3. นางสาวสิริรักษ์  ม่วงสด
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายอัศศิริ  สีมะพริก
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบานเย็น  โพธิ์ษาวงศ์
2. นางสาวบุญฑริก  ทับจ่าง
3. นางสาวอัมพวา  ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพดล  แซ่หว้า
2. นางสาวปิยนุช  เวียงวิเศษ
3. นางสาวพาจนา  จินดาพงษ์
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงชนิตาภา  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  เก่งสาริการ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงวิรดา  ถนอมวงศ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรณา  กุลวรรรลภย์
2. นางสาวปราณี  แซ่กือ
3. นายวีรัช  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด