สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. นางสาวพิชชาภา  แสงจันทร์จรัส
 
1. นางสาวอุษา  ปุยอ็อด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 5 1. นางสาววาสนา  แพทย์ไชโย
 
1. นายพจน์  ผิวศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนพจิรา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงมานี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงวริษา  แซ่ลี
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวพรศรี  เพ็งถาวร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.83 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
2. เด็กหญิงพันธรัตน์  สุขแสน
3. เด็กหญิงวนาภรณ์  เหล่าเทียนไชย
 
1. นางสาวพรศรี  เพ็งถาวร
2. นางสาวศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นางสาวฐิติชญา  โฉมเอม
2. นางสาวนราวัลย์  มวยกระโทก
3. นางสาวศิริลักษณ์  เขม้นเขตกิจ
4. นางสาวอารีญา  โคณะบาล
5. นางสาวเสาวรส  คงแจ้ง
 
1. นางเจริญรัตน์  โภคสวัสดิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยันต์  ทรงสกุลแก้ว
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  แซ่เล่า
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายรุฒธิพงษ์  อภัย