สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาววรรณพร  ทับทิม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จุลเชาวน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายนพนาท  ใจจงหวัง
2. เด็กชายสมเกียรติ  ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางจุไรพร  พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวนพมาศ  ใจจงหวัง
 
1. นางสาวศิรดา  ศรีเอี่ยม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวกนกพร  สุขภิรมย์
2. นางสาวศรีวรรณ  องอาจ
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายรุฒธิพงษ์  อภัย