สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศราวุธ  อระมูล
 
1. นางจุไรพร  พันธ์ทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนฤมล  ชมสวัสดิ์
 
1. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นายภควัต  กระดานราช
2. นางสาวรัตนาพรรณ  วราหะ
 
1. นางสาวศิรดา  ศรีเอี่ยม
2. นางจุไรพร  พันธ์ทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรุจิพร  แซ่หว้า
 
1. นางสาวศิรดา  ศรีเอี่ยม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
2. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสิริพร  คชสีห์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูมรินทร์
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง