สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์สุระคล
2. นายศุภมิตร  แจ้งอุบล
3. นางสาวเตือนใจ  กิมหงวน
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 1. นางสาวกุลธิดา  เรียงษา
2. นายพรเทพ  มีอะนันท์
3. นางสาวพลอยไพลิน  นวมเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.38 ทอง 8 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนละมูล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กันทัด
3. นางสาวสุพรทิพย์  อนันตปุระ
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายจันทิมา  ภู่เปี่ยม
2. นายศิริชัย  กรัดกระยาง
3. นายเจตนา  ภู่เปี่ยม
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติยา  เอี่ยมสุพรรณ
2. นางสาวณัฐคินี  สีบัว
3. นางสาววันวิสาข์  ตาสุขใจ
4. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเทวี
5. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์สุวรรณ์
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นายนันทิยา  สุวรรณพุ่ม
2. นางสาวลลิตา  ท้วมธรรม
3. นายวัศพล  พิงเกาะ
4. นางสาวสถิตภรณ์  เอี่ยมละออ
5. นางสาวสุวิมล  พรมกล่ำ
 
1. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยสุทธิ
2. เด็กชายอนุพันธ์  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวนฤมล  เครือเนตร
2. นายเมธี  เรืองฤทธฺิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชาคร  เสตาพันธ์
2. นายฐานะวุฒิ  แฟงกลืน
3. นายณัฐพงศ์   จันทวงศ์
4. นายนฤบดี  ขำเดช
5. นางสาววิภาพรรณ   สื่อเฉย
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายณัฐพงศ์   จันดี
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวมาริษา   อินทะเกิด
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววิภาพรรณ  สื่อเฉย
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรเทพ  มีอะนันท์
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาสินธ์  ส่งแสง
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริชัย  กรัดกระยาง
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวรรณชนก  กล่ำแก้ว
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงสิริวรรณทนา  สดไทย
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สีสด
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตยาคี  เพชรสีม่วง
2. นายปรีชา  เบิกใจ
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.77 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงวินัสดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  หลวงชัย
2. นางสาวสุมิตรา  พวงนาค
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาววรัชนันท์  ศรีมีบุญ
2. นางสาวอัมพวรรณ  ชวดนุตร์
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนุจรี  รุ่งเรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายก้องนคร  สิงห์คำ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นายนพดล  อ่วมฉิม
2. นางสาวบุญเก้า  สินสิงห์
3. นางสาวสกาวเดือน  นาคมา
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  อยู่คง
2. นางสาวมธุริน  แช่มเพชร์
3. นางสาวเปรมิกา  ภู่เทศ
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยอดชีวัน  ยอดพุดซา
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรวิทย์  แก่นมั่น
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง