สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพิไล  เปียโชติ
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายมงคล  หาระบุตร
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  ดวงไสว
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนภาพร  คำแผง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวรรณ  อุไรพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  รุนรุจี
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิธวินท์  จำนงไทย
2. นางสาววิสาข์  โมลา
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญชื่น
2. เด็กชายวัชระ  โพธิ์แพงพุ่ม
3. เด็กหญิงสรัญญา  สุขเจริญ
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงตะคล้อ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรัญญา  เหมือนทอง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวพิยดา  สารมะโน
3. นางสาวอมรรัตน์  สุ่มพ่วง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัฒนี  หารสุนทร
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  ล่มลำดวน
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวรรณา
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  มีโพธิ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวัน  อ่อนบุตร
2. เด็กหญิงภัสสร  กุนพันธ์
3. เด็กหญิงอรนารี  โพธิ์มี
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง