สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทุราช
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุภาภรณ์  ทองงามขำ
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนกร  เกตุปาน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกชกร  ภู่เทศ
2. นางสาวอรุณรัตน์  อู่ชม
 
1. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
2. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกาญจนา  รอดย้อย
2. นางสาวอรพรรณ  ร่างวิจิตร
 
1. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
2. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนฤมล  พลับจีน
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษณะ  นิวาส
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอนิตา  ซาฮิ
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐิการ์  อักษรศรี
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศิริรัตน์   คามบุตร
2. นางสาวสุธาสินี  กลิ่นทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ