สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพิไล  เปียโชติ
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายมงคล  หาระบุตร
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  ดวงไสว
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนภาพร  คำแผง
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวรรณ  อุไรพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  รุนรุจี
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทุราช
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุภาภรณ์  ทองงามขำ
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงงามสิน  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขเอม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สอนทอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์สุระคล
2. นายศุภมิตร  แจ้งอุบล
3. นางสาวเตือนใจ  กิมหงวน
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนพวรรณ  แซ่นิ้ม
2. นางสาวนิรชา  เนียมเทียม
3. นางสาวรัตนาพร  กิ่มเกิด
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิธวินท์  จำนงไทย
2. นางสาววิสาข์  โมลา
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนกร  เกตุปาน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายอนุสรณ์  นาทิพย์
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญชื่น
2. เด็กชายวัชระ  โพธิ์แพงพุ่ม
3. เด็กหญิงสรัญญา  สุขเจริญ
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 1. นางสาวกุลธิดา  เรียงษา
2. นายพรเทพ  มีอะนันท์
3. นางสาวพลอยไพลิน  นวมเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.38 ทอง 8 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนละมูล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กันทัด
3. นางสาวสุพรทิพย์  อนันตปุระ
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายจันทิมา  ภู่เปี่ยม
2. นายศิริชัย  กรัดกระยาง
3. นายเจตนา  ภู่เปี่ยม
 
1. นางพิมพ์มาศ  ณรงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงตะคล้อ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรัญญา  เหมือนทอง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวพิยดา  สารมะโน
3. นางสาวอมรรัตน์  สุ่มพ่วง
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.08 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนสิน  ม่วงงาม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ  ไม้ตะเภา
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติยา  เอี่ยมสุพรรณ
2. นางสาวณัฐคินี  สีบัว
3. นางสาววันวิสาข์  ตาสุขใจ
4. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเทวี
5. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์สุวรรณ์
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นายนันทิยา  สุวรรณพุ่ม
2. นางสาวลลิตา  ท้วมธรรม
3. นายวัศพล  พิงเกาะ
4. นางสาวสถิตภรณ์  เอี่ยมละออ
5. นางสาวสุวิมล  พรมกล่ำ
 
1. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาวรรณ  สิงห์คา
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยสุทธิ
2. เด็กชายอนุพันธ์  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวนฤมล  เครือเนตร
2. นายเมธี  เรืองฤทธฺิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกชกร  ภู่เทศ
2. นางสาวอรุณรัตน์  อู่ชม
 
1. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
2. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกาญจนา  รอดย้อย
2. นางสาวอรพรรณ  ร่างวิจิตร
 
1. นางการเกตุ  อาจผึ่ง
2. นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัฒนี  หารสุนทร
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิรชา  เอี่ยมเทียม
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  ล่มลำดวน
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายชาคร  เสตาพันธ์
2. นายฐานะวุฒิ  แฟงกลืน
3. นายณัฐพงศ์   จันทวงศ์
4. นายนฤบดี  ขำเดช
5. นางสาววิภาพรรณ   สื่อเฉย
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายณัฐพงศ์   จันดี
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวมาริษา   อินทะเกิด
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววิภาพรรณ  สื่อเฉย
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรเทพ  มีอะนันท์
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสตรีรัตน์  เที่ยงจิต
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาสินธ์  ส่งแสง
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริชัย  กรัดกระยาง
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนฤมล  พลับจีน
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษณะ  นิวาส
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวรรณชนก  กล่ำแก้ว
 
1. นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอนิตา  ซาฮิ
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐิการ์  อักษรศรี
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวมนทกานต์  นนทะคำจันทร์
 
1. นางวิภาพรรณ  สุขุประการ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  คงแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศิริรัตน์   คามบุตร
2. นางสาวสุธาสินี  กลิ่นทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงสิริวรรณทนา  สดไทย
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุทธิกานต์  กาญจนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  เกตุปาน
2. เด็กชายธาเทพ  ป้อมชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สีสด
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดา  ศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องเนียม
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวชิรพงษ์  พรมมา
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรชา  ไพศิรินทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลธิดา  เรียงษา
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ไชยวรรณา
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  มีโพธิ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตยาคี  เพชรสีม่วง
2. นายปรีชา  เบิกใจ
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.77 ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงวินัสดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  หลวงชัย
2. นางสาวสุมิตรา  พวงนาค
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาววรัชนันท์  ศรีมีบุญ
2. นางสาวอัมพวรรณ  ชวดนุตร์
 
1. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนุจรี  รุ่งเรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายก้องนคร  สิงห์คำ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นายนพดล  อ่วมฉิม
2. นางสาวบุญเก้า  สินสิงห์
3. นางสาวสกาวเดือน  นาคมา
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์นภา  สุ่มพ่วง
2. นางสาวทัศนีย์  ภูผา
3. นางสาวนิรชา  ม่วงพุ่ม
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  อยู่คง
2. นางสาวมธุริน  แช่มเพชร์
3. นางสาวเปรมิกา  ภู่เทศ
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยอดชีวัน  ยอดพุดซา
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวัน  อ่อนบุตร
2. เด็กหญิงภัสสร  กุนพันธ์
3. เด็กหญิงอรนารี  โพธิ์มี
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
68 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราวรรณ  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงไอลดา  เรืองครุฑ
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรวิทย์  แก่นมั่น
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
71 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุรินทร์
2. เด็กชายสุวพัชร  เกษประทุม
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง