สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายโชคชัย  ทับกรุง
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  ทองเปรม
 
1. นางสาวรังษินี  โชคลาภ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงนารีย์ญาณ์  วิมูล
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นาเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสิมิตา  โพธิ์ขวาง
3. เด็กหญิงสโรชา  สมสูตร
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวคริษฐา  จันทร์แดง
2. นางสาวจิรัชญา  ใจสิงห์
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  เชื้ออภัย
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.29 ทอง 9 1. นางสาวจินดารัตน์  เทียนสัน
2. นางสาวทราวดี  ธรรมฉมัย
3. นางสาวศศิวิมล  ทองบุญ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโชติ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินทโชติ
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  โตเงิน
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนางสาวปวีณา  ขุนภักดี
2. นางสาวนิตยา  คล้ายสีทอง
3. นายโยทนานันต์  จันโอ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเสนอ
2. เด็กชายณัฐภัทร  สายแวว
3. เด็กหญิงศศิประภา  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นายธานี  เขียวนิล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลรฎา  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  อินทโชติ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร  หาทะนนท์
2. นางสาวศิริพร  โรจน์วิรัชวงศ์
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ใจตรง
2. นางสาวจินดารัตน์  เกษประุทม
3. นายณัฐวุฒิ  ลีจ้อย
4. นางสาวดวงหทัย  ร้อยแก้ว
5. นายทนุ  พุ่มจันทร์
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นายธีรเดช  คำสงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงจิต
2. เด็กชายธนพล  ประมาณ
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  กำเนิดสิงห์
2. นายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  หิรัญสุทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สวนบ่อแร่
3. นางสาวจุฑามาศ  สวนบ่อแร่
4. นางสาวทรงศิริ  พรมนิ่ม
5. นางสาวนันทวรรณ  สุทธิเรืองวงศ์
6. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีบุญเพ็ง
7. นางสาวปวีณา  ใจสิงห์
8. เด็กชายสิริวิมล  โอขะจร
9. นางสาวอรุณศรี  ยิ่งรุ่งเรือง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ขาวกระฉ่อน
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
3. นายมานพ  โลเกตุ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติพงษ์  หนูจิตร
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คลายคำ
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวเดือนฉาย  ฉุนหอม
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันติชา  มีน้อย
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา  ดิษดำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไวกสิกรณ์
 
1. นางวีณา  เขียวนิล