สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  พรมนิ่ม
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวสโรชา  หุตามัย
2. นางสาวเบญจลักษณ์  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงพินิจนันท์  บัวศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  โรจน์วิรัชวงศ์
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวยลรดี  บัวสุวรรณ์
2. นางสาวสรินยา  ใจหลัก
3. นางสาวเบญญาภา  สารภาค
 
1. นายธานี  เขียวนิล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมอ้อย
3. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์เสวก
4. เด็กหญิงสินวดี  แซ่เฮง
5. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกรด
 
1. นางประทุม  เจริญก่อบุญมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.4 เงิน 5 1. นางสาวมณีรัตน์  หุ่นนารา
2. นางสาวรจนารถ  นาเมือง
3. นางสาวรุ่งตะวัน  ไหยะเก
4. นางสาวรุ้งฟ้า  เทียมทัศน์
5. นางสาวศกลวรรณ  เทียมพล
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 9 1. นายเฉลิมพร  สร้อยพลาย
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพทิวา  แสงทองย้อย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คุ่มคุ้ม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงเขมทัศน์  จบศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกวิน  พันธ์นวล
2. นางสาวพิตตินันท์  ถิ่นนาเมือง
3. นายสหชัย  บุญกร
 
1. นางสาวรังษินี  โชคลาภ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นายพรพจน์  วงศ์ไพบรูย์
2. นายราชันย์   จีนโฉม
 
1. นายธีรเดช  คำสงค์