สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  พรมนิ่ม
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายโชคชัย  ทับกรุง
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  ทองเปรม
 
1. นางสาวรังษินี  โชคลาภ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงนารีย์ญาณ์  วิมูล
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวสโรชา  หุตามัย
2. นางสาวเบญจลักษณ์  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุขฤทัย  เที่ยงจิต
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นาเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสิมิตา  โพธิ์ขวาง
3. เด็กหญิงสโรชา  สมสูตร
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวคริษฐา  จันทร์แดง
2. นางสาวจิรัชญา  ใจสิงห์
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  เชื้ออภัย
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ตุ่นเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์อารีย์  สันวงษา
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนวรัตน์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงพินิจนันท์  บัวศรี
3. เด็กชายสรวิชญ์  โรจน์วิรัชวงศ์
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.29 ทอง 9 1. นางสาวจินดารัตน์  เทียนสัน
2. นางสาวทราวดี  ธรรมฉมัย
3. นางสาวศศิวิมล  ทองบุญ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อินทโชติ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินทโชติ
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  โตเงิน
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนางสาวปวีณา  ขุนภักดี
2. นางสาวนิตยา  คล้ายสีทอง
3. นายโยทนานันต์  จันโอ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเสนอ
2. เด็กชายณัฐภัทร  สายแวว
3. เด็กหญิงศศิประภา  ชาญกิจกรรณ์
 
1. นายธานี  เขียวนิล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวยลรดี  บัวสุวรรณ์
2. นางสาวสรินยา  ใจหลัก
3. นางสาวเบญญาภา  สารภาค
 
1. นายธานี  เขียวนิล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลรฎา  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  อินทโชติ
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร  หาทะนนท์
2. นางสาวศิริพร  โรจน์วิรัชวงศ์
 
1. นายนฤเบศร์  จันทะเดช
2. นางสมมาต  ยุซิ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  ฉิมอ้อย
3. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์เสวก
4. เด็กหญิงสินวดี  แซ่เฮง
5. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกรด
 
1. นางประทุม  เจริญก่อบุญมา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.4 เงิน 5 1. นางสาวมณีรัตน์  หุ่นนารา
2. นางสาวรจนารถ  นาเมือง
3. นางสาวรุ่งตะวัน  ไหยะเก
4. นางสาวรุ้งฟ้า  เทียมทัศน์
5. นางสาวศกลวรรณ  เทียมพล
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ใจตรง
2. นางสาวจินดารัตน์  เกษประุทม
3. นายณัฐวุฒิ  ลีจ้อย
4. นางสาวดวงหทัย  ร้อยแก้ว
5. นายทนุ  พุ่มจันทร์
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นายธีรเดช  คำสงค์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตนา  บุญดี
 
1. นางประทุม  เจริญก่อบุญมา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 9 1. นายเฉลิมพร  สร้อยพลาย
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงจิต
2. เด็กชายธนพล  ประมาณ
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  กำเนิดสิงห์
2. นายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  หิรัญสุทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สวนบ่อแร่
3. นางสาวจุฑามาศ  สวนบ่อแร่
4. นางสาวทรงศิริ  พรมนิ่ม
5. นางสาวนันทวรรณ  สุทธิเรืองวงศ์
6. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีบุญเพ็ง
7. นางสาวปวีณา  ใจสิงห์
8. เด็กชายสิริวิมล  โอขะจร
9. นางสาวอรุณศรี  ยิ่งรุ่งเรือง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ขาวกระฉ่อน
 
1. นางพิมพ์ใจ  โลเกตุ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีวารีรัตน์
3. นายมานพ  โลเกตุ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวขวัญนภา   ทวีเขตกิจ
2. นางสาวสายฝน  เพิ่มสมบัติ
 
1. นายสามารถ  ฮวบสวรรค์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนม์ชญา  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คุ่มคุ้ม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพทิวา  แสงทองย้อย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  คุ่มคุ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติพงษ์  หนูจิตร
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คลายคำ
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวเดือนฉาย  ฉุนหอม
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันติชา  มีน้อย
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเพชรศรี  พันตา
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระพงษ์  เสี่ยนจัตุรัส
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงเขมทัศน์  จบศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกตาภา  วัฒนเขตกรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  สายสุพรรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีรุณ
 
1. นางเพชรา  ขยันการนาวี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นายสุริยา  พรมน้อย
2. นายเมธา  หลำชัย
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณัชา  จบศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สมรักษ์
3. เด็กหญิงอรกานต์  ปัญโย
 
1. นางสาวรังษิณี  โชคลาภ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกวิน  พันธ์นวล
2. นางสาวพิตตินันท์  ถิ่นนาเมือง
3. นายสหชัย  บุญกร
 
1. นางสาวรังษินี  โชคลาภ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นิลฉ่ำ
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  เฉลียว
 
1. นายธีรเดช  คำสงค์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิรวิทย์  สิบแก้ว
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงฟู
2. เด็กหญิงพรกนก  ประจง
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเมย์ปาลิณ  เจริญศรีฐิติกร
 
1. นางสาวรังษิณี  โชคลาภ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชูชีพ  เพชรประดิษฐ์
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  พรายบุญ
 
1. นางสาวมณีกิจ  โพพันทะราช
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.17 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา  ดิษดำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไวกสิกรณ์
 
1. นางวีณา  เขียวนิล
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นายพรพจน์  วงศ์ไพบรูย์
2. นายราชันย์   จีนโฉม
 
1. นายธีรเดช  คำสงค์