สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  คูณหนองแวง
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  มณฑา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ม่วงเงิน
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวันรัตน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวสุฑารา  สรรชัยเสริมพร
2. นางสาวสุลีวัลย์  แพ่งศรี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  รื่นสด
 
1. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
2. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวิทย์  ปลูกทรัพย์
2. นายอภิวัฒน์  หวังถวิล
3. นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน
 
1. นายมนตรี  พงษ์หิรัญ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชลัฐ  ทวีกาญจน์เดช
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรตา  ด่านพิชิตศึก
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวชลธิชา  ยวงเงิน
3. นางสาวนุชวรา  อ่อนเหล็ก
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นายชนวิทย์  โพธิ์รัง
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสสร  ขำพิพัฒน์
2. เด็กชายรัชตะ  ชัยบุรินทร์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
2. นายอานนท์  เรืองบุรพ
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  มั่งมี
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  สูงงาม
2. นายจักรกฤษณ์  ดีสม
3. นายจิรา  จุ่นเขียว
4. นางสาวชลลดา   น้อมวิเศษ
5. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
6. นายทินภัทร  มิ่งสกุล
7. นายธนชิต  คุ้มปรางค์
8. นายธนาวุฒิ  พงษ์ทรัพย์
9. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หลำ
10. นางสาวธัญญา  ศรีประไพ
11. นายธิติพล  บุญเมือง
12. นายนาวิน  หะสิตะ
13. นางสาวนิฐิรา  ชื่นนิ่ม
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนสาริกิจ
15. นางสาวปณิดา   นวลคำ
16. นางสาวปานตะวัน  วิหกโต
17. เด็กหญิงปาริชาต  โตชม
18. นางสาวปาริชาติ  คล้ายแจ่ม
19. นางสาวภัชรี  อำพวา
20. นางสาวมนทกานต์  ประสงค์เงิน
21. นายวงศกร  บุญลี้
22. นางสาววชิราภรณ์  ท่าหิน
23. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
24. เด็กชายวันวิสา  ท่าหิน
25. นางสาววิรัญชนา  ชังเมือง
26. นางสาวศิริพร  บัวเจริญ
27. เด็กหญิงสรัลรัตน์  อยู่รอด
28. นางสาวสายธิดา  อยู่แจ่ม
29. นายอดิเทพ  อมรฤทธิ์ไทย
30. นายอนุภัทร  อ่องสอาด
31. นางสาวอัญมณี  เรืองมี
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงเช่น
33. นางสาวเอมิกา  มะแป้น
34. นายโยธวาทิต  สินอำพล
35. เด็กชายไตรมาตร  หลายวงศ์
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
2. นายสรรเสริญ  ภู่เพ็ชร์
3. นายอัครินทร์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
4. นางอุไรวรรณ์  โพธิ์เหลือง
5. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
6. นายฤทธิ์วัฒน์  ปานคล้าม
7. นายสิทธิกร  แสงหงษ์
8. นายทวุธชัย  ทันอิ่ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยุยงค์
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภานนท์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวอภิสรา  สำรีดี
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยวีร์  พรรโณภาส
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปาณี  จงเพียร
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี  น้อยวงค์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกิดสิน
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  เจริญชัยอนันต์
2. นางสาวปรมาภรณ์  ผลแก้ว
3. นางสาวสรัลชนา  กรไชย
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธินี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวดิษฐ์
2. นางสาวภัสสร  ฟักเถา
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์