สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรพินธ์  มาฆพัฒนสิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวชนาภา  เจียมภูเขียว
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.51 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรธริกา  กล้ากสิการ
2. เด็กหญิงทิพกร  มงคลยุธ
3. เด็กหญิงปวีณา  สวนจุ้ย
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจุมพล  เข็มเพชร
2. นายอาชวินทร์  สวนจั่น
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายติรวัฒน์  คำเพ็ง
2. นายวิสุทธิพงษ์  จันโท
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นายมนตรี  พงษ์หิรัญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัญญ์วรา  สรรค์ประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  พวงเข็มแดง
3. นางสาวนัฐยาพร  ลัดดา
4. เด็กหญิงปรารถนา  อินทร์สอน
5. นางสาวมลฐกาญจน์  อินทร์อิ่ม
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายส  สุชัยรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรีพร  แต่เจริญ
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรพิษา  โตชม
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวปุณณมาส  ศิริปริชยากร
2. นางสาวสโรชา  ภู่สำเภา
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 12 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ขวัญเผือก
2. เด็กหญิงสุณิชชา  สิเนรุราช
 
1. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิ๋วแหยม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ม่วงสกุล
3. เด็กหญิงชุติมา  เสือเปีย
4. เด็กหญิงฐานนันท์  วงษ์ไพศาล
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณคำ
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ชัยประสิทธิ์