สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 12 1. นางสาวสกาวรัตน์  ตุ้มทอง
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 6 1. นายกันตนพ  นาเจริญ
2. นายกิตติพศ  โกทัน
3. นางสาววันเพ็ญ  ทองพ่วง
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันวา  รัตนโภคา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เจริญภัคดี
3. เด็กหญิงรุ่งรุจี  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ต่ายนิล
5. เด็กหญิงสุวิมล  เดชคุ้ม
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายไพศาล  อยู่ชา