สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกิตติพัฒน์  สิงหา
2. นางสาวธันยพร  ท้วมศรี
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุธิรา  ศรีทองเขียว
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรดาการ  พึ่งมาก
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
2. เด็กหญิงศิรินพัตร์  ม่วงเงิน
 
1. นางนิศากร  เก่งกสิกิจ
2. นางรุ่งรัตน์  ส่งศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภัทราพร  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายศราวุธ  เกื้อสัง
 
1. นางนิศากร  เก่งกสิกิจ
2. นางรุ่งรัตน์  ส่งศิริ