สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรพินธ์  มาฆพัฒนสิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวชนาภา  เจียมภูเขียว
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  คูณหนองแวง
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 12 1. นางสาวสกาวรัตน์  ตุ้มทอง
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.51 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรธริกา  กล้ากสิการ
2. เด็กหญิงทิพกร  มงคลยุธ
3. เด็กหญิงปวีณา  สวนจุ้ย
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 6 1. นายกันตนพ  นาเจริญ
2. นายกิตติพศ  โกทัน
3. นางสาววันเพ็ญ  ทองพ่วง
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยบุตร  จงธนวดี
2. เด็กหญิงศุภกร  เกิดสิน
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกิตติพัฒน์  สิงหา
2. นางสาวธันยพร  ท้วมศรี
 
1. นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมินตรา  มณฑา
3. เด็กหญิงศิรินภา  ม่วงเงิน
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจุมพล  เข็มเพชร
2. นายอาชวินทร์  สวนจั่น
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
2. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวันรัตน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวสุฑารา  สรรชัยเสริมพร
2. นางสาวสุลีวัลย์  แพ่งศรี
3. นางสาวเยาวลักษณ์  รื่นสด
 
1. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
2. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวิทย์  ปลูกทรัพย์
2. นายอภิวัฒน์  หวังถวิล
3. นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน
 
1. นายมนตรี  พงษ์หิรัญ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชลัฐ  ทวีกาญจน์เดช
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรตา  ด่านพิชิตศึก
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวชลธิชา  ยวงเงิน
3. นางสาวนุชวรา  อ่อนเหล็ก
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายติรวัฒน์  คำเพ็ง
2. นายวิสุทธิพงษ์  จันโท
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นายมนตรี  พงษ์หิรัญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันวา  รัตนโภคา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เจริญภัคดี
3. เด็กหญิงรุ่งรุจี  แซ่เฮ้ง
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ต่ายนิล
5. เด็กหญิงสุวิมล  เดชคุ้ม
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกนันท์  เนตรมะลิ
2. นางสาวจินดารัตน์  เงินท้วม
3. นางสาวสุปราณี  จูมั่น
4. นายอินทัช  ทับโพธิ์
5. นายเอกชัย  ใจธานี
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายไพศาล  อยู่ชา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หิรัญพานิช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัวพิทักษ์ชัย
3. เด็กชายพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  เผือกพันธ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์เพชร
 
1. นายส  สุชัยรัตน์
2. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัญญ์วรา  สรรค์ประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  พวงเข็มแดง
3. นางสาวนัฐยาพร  ลัดดา
4. เด็กหญิงปรารถนา  อินทร์สอน
5. นางสาวมลฐกาญจน์  อินทร์อิ่ม
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
2. นายส  สุชัยรัตน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรีพร  แต่เจริญ
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นายชนวิทย์  โพธิ์รัง
 
1. นายสุจิณ  หร่ายลอย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสสร  ขำพิพัฒน์
2. เด็กชายรัชตะ  ชัยบุรินทร์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
2. นายอานนท์  เรืองบุรพ
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรพิษา  โตชม
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  มั่งมี
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  สูงงาม
2. นายจักรกฤษณ์  ดีสม
3. นายจิรา  จุ่นเขียว
4. นางสาวชลลดา   น้อมวิเศษ
5. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
6. นายทินภัทร  มิ่งสกุล
7. นายธนชิต  คุ้มปรางค์
8. นายธนาวุฒิ  พงษ์ทรัพย์
9. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์หลำ
10. นางสาวธัญญา  ศรีประไพ
11. นายธิติพล  บุญเมือง
12. นายนาวิน  หะสิตะ
13. นางสาวนิฐิรา  ชื่นนิ่ม
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนสาริกิจ
15. นางสาวปณิดา   นวลคำ
16. นางสาวปานตะวัน  วิหกโต
17. เด็กหญิงปาริชาต  โตชม
18. นางสาวปาริชาติ  คล้ายแจ่ม
19. นางสาวภัชรี  อำพวา
20. นางสาวมนทกานต์  ประสงค์เงิน
21. นายวงศกร  บุญลี้
22. นางสาววชิราภรณ์  ท่าหิน
23. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
24. เด็กชายวันวิสา  ท่าหิน
25. นางสาววิรัญชนา  ชังเมือง
26. นางสาวศิริพร  บัวเจริญ
27. เด็กหญิงสรัลรัตน์  อยู่รอด
28. นางสาวสายธิดา  อยู่แจ่ม
29. นายอดิเทพ  อมรฤทธิ์ไทย
30. นายอนุภัทร  อ่องสอาด
31. นางสาวอัญมณี  เรืองมี
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงเช่น
33. นางสาวเอมิกา  มะแป้น
34. นายโยธวาทิต  สินอำพล
35. เด็กชายไตรมาตร  หลายวงศ์
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
2. นายสรรเสริญ  ภู่เพ็ชร์
3. นายอัครินทร์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
4. นางอุไรวรรณ์  โพธิ์เหลือง
5. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
6. นายฤทธิ์วัฒน์  ปานคล้าม
7. นายสิทธิกร  แสงหงษ์
8. นายทวุธชัย  ทันอิ่ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยยา  อยู่ชุ่ม
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปทิตตา  บัวทิม
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีเถื่อน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยุยงค์
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุธิรา  ศรีทองเขียว
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภานนท์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวอภิสรา  สำรีดี
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรดาการ  พึ่งมาก
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิตินันท์  กองทองนอก
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนา  โพธิ์นาง
 
1. นางสาวสุวัชชา  สุราฤทธิ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยวีร์  พรรโณภาส
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
2. เด็กหญิงศิรินพัตร์  ม่วงเงิน
 
1. นางนิศากร  เก่งกสิกิจ
2. นางรุ่งรัตน์  ส่งศิริ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวภัทราพร  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายศราวุธ  เกื้อสัง
 
1. นางนิศากร  เก่งกสิกิจ
2. นางรุ่งรัตน์  ส่งศิริ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปาณี  จงเพียร
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี  น้อยวงค์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกิดสิน
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  เจริญชัยอนันต์
2. นางสาวปรมาภรณ์  ผลแก้ว
3. นางสาวสรัลชนา  กรไชย
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิบูลย์ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสนคุณเมือง
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธินี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขจาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
 
1. นายสมยศ  งามเนตร์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิชธาวัลย์  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนธรณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวเพียงพฤทธิ์  ชุ่มชวย
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวปุณณมาส  ศิริปริชยากร
2. นางสาวสโรชา  ภู่สำเภา
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 12 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ขวัญเผือก
2. เด็กหญิงสุณิชชา  สิเนรุราช
 
1. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวดิษฐ์
2. นางสาวภัสสร  ฟักเถา
 
1. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิ๋วแหยม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ม่วงสกุล
3. เด็กหญิงชุติมา  เสือเปีย
4. เด็กหญิงฐานนันท์  วงษ์ไพศาล
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณคำ
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  พุ่มแจ้ง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ชัยประสิทธิ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธณัฐฌา  หาญปราบ
2. นายปริญญา  แจ้งต่าย
3. นางสาวสุธัญญา  เขม้นเขตกิจ
 
1. นางสาวมนัญชยา  ชัยประสิทธิ์