รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  หร่ายลอย
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวบุษยพัตร์  สืบศรี
 
1. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  คูณหนองแวง
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  เปียจันทร์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ด้วงไทย
2. เด็กหญิงจรรยพร  ผิวศรี
3. เด็กหญิงรติ  นักฟ้อน
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  จันทราภัย
2. นางสาวณัชชา  บุญยะโท
3. นายธงรบ  ภักดีรักษ์
 
1. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
2. นางพวงเพ็ญ  เปล่งปลั่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
2. เด็กชายประภากร  คล้ายสมาน
 
1. นางสมจิตร  จั นทรา
2. นางสุทัศษา  อินมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวพิมวาด  แพเขียว
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นางเพ็ญสินี  ทองคำเภา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ   ยาคำ
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุภาส   พัฒนชัยวิทย์
 
1. นายสมชาย   บุษบงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์สุระคล
2. นายศุภมิตร  แจ้งอุบล
3. นางสาวเตือนใจ  กิมหงวน
 
1. นางสาวสายฝน  อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฟองศรีจันทร์
2. เด็กชายยงกิต  แพ่งสภา
3. เด็กชายวศิษฐ์  สุขผล
 
1. นางไพลิน  ตุ่มทอง
2. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวุฒิ   การสมเพียร
2. นายภัทรพล   สืบศรี
3. นายเศรษฐสิทธิ์   ตลอดไธสงดาภา
 
1. นางสาวแฉล้ม   อินวารี
2. นางสาวสิริรัตน์   นิลวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายพิมุกข์   โมรา
2. เด็กชายหรรษธร   ฟักบัว
 
1. นางสาวศิริรัก   อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  มาลัย
2. นายสุภาพ  การภักดี
 
1. นางพรทิพย์  ดีประสิทธิ์
2. นางทิพวรรณ  โพธิ์ขำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติสรรค์   เอี่ยมกรั่น
 
1. นางสาวปิยพร  บุญครอบ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  เกิดเล็ก
 
1. นางสาวอรณัส  เอ่งฉ้วน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  นนทเสมา
2. เด็กหญิงชนากานต์   หร่ายลอย
3. เด็กชายณฐกร   เงาวัฒนาประทีป
 
1. นางจันทนา   คงฤทธิ์
2. นางอาภรณ์  ฉินนานนท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายธีรเจต  ตุลานนท์
2. นายวรากร  ภู่สุวรรณ
3. นางสาวสิราวรรณ  ราชานู
 
1. นางปุณพิมพ์   สุพรรณวินิจกุล
2. นางรวิภา  พะยุพัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงวรางคณางค์  อยู่เล่ห์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ห้อยสัน
 
1. นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
2. นางสาวธีราภรณ์  หนูประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชีวาพร  ทรัพย์เพ็ชร
2. นางสาวณัฐวดี  กองกวด
3. นางสาววรัญญา  การภักดี
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ไทยเขียว
2. เด็กหญิงลิตานันท์   เกตุไชโย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วังยาว
 
1. นางดวงนภา  พวงทอง
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นางสาวกมลชนก  แก้วมุ้ย
2. นางสาวกาญจนา  ปานแม้น
3. นายธนพล  พรหมมา
 
1. นางนันท์นภัส  ปาริยะประเสริฐ
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ธรรมแพทย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชลัฐ  ทวีกาญจน์เดช
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรตา  ด่านพิชิตศึก
 
1. นางสาวจิตรดา  รังสีโรจน์สมบัติ
2. นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ลิมถสาร
3. นายพระนาย  ศรีเสมาเมือง
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
2. นางสาวจิรภัทร  กรุมรัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธำมรงค์  เทียนชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำทับทิม
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทองทับทิม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
2. นางสาวสิราวรรณ  อิทธิฤิทธิพันธ์
 
1. นางสาวอรุณี  ทองมาก
2. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายศรัณ  ศรีปิ่นเป้า
 
1. นายชำนาญ  เข็มเงิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ส่งศรีแสน
2. เด็กชายัวัชรินทร์  สำเภาทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งพ่วง
2. เด็กหญิงวริษฐา  ใยสุข
3. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยสุรัตนานนท์
4. เด็กหญิงอังษณา  คชวัฒน์
5. เด็กหญิงอายริยา  บุตรดี
 
1. นางบงกช   กลัดสุข
2. นายวิษณุ  ประสิทธิกสิกร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชันษา  สุขไพศาล
2. นางสาวนิรมล  ชูสอน
3. นางสาวพรรณภัทร  เสือขำ
4. นางสาวเกตุแก้ว  ไกรพูล
5. นางสาวเบญจวรรณ  บัณทิตยนาถ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยหร่าย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. เด็กหญิงนราวรรณ  แก้วคง
3. เด็กหญิงนวพร  ศรีชูวงศ์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ภู่บุญ
5. เด็กชายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
2. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกรณ์  ปุยสูงเนิน
2. นางสาวดวงนภา  ตุ้มโท
3. นางสาวปวันรัตน์  เปี่ยมห้อย
4. นางสาวปัทมพร  ปัทมะวิภาค
5. นางสาวใบเตย  วัดเข่ง
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงฉัตรชรฎาพร   เนินพลับ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรรณพัชร   อิงควิชัยกร
4. เด็กหญิงสุกมล  สามล
5. เด็กหญิงสโรชา  โอภา
 
1. นางสุนันทา  พวงชาติ
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิรชา  ร่มกุหลาบ
2. นางสาวปรารถนา  ยอดสุวรรณ์
3. นางสาวปวีณา  วัชรพิบูลย์
4. นางสาวปาริชาติ  เชตุใจ
5. นางสาววนัสนันท์  เกิดสมบัติ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์นพคุณ
2. นายฉัตรวัฒน์  อำภูทร
3. นางสาวชาริยา  เพ็ชรไทย
4. นายนพดล  เล็กโท
5. นายนิติพล  ม่วยเท้ง
6. นายภานุพงศ์  แตงเส็ง
7. นางสาวมณัฐฌา  สุขดารา
8. นายรัฐพล  มุสิพรม
9. นายวรปรัชญ์  อุ่นอก
10. นางสาววรรนิสา  ทัพรอด
11. นางสาวศรัณยา  ตะวงษ์
12. นางสาวศันสนีย์  ทัพธานี
13. นางสาวสริตา  โตศิลา
14. นางสาวสุวิมล  กระจายสี
15. นางสาวอทิตยา  พละศูนย์
16. นางสาวอัญชนา  อินโชติ
17. นางสาวเกตน์สินี  เชื้อหนองโปร่ง
18. นางสาวเจนจิรา  อินทร์มงคล
 
1. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
2. นางเทพี  เขียนสาร์
3. นายเกียรติศักดิ์  ชันตะ
4. นางภัททิรา  ฮวบสวรรค์
5. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พิบูลย์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวพัณณิตา  กลิ่นชื่น
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  สนิทชาติ
2. เด็กชายอัครพนธ์  กมลสัจจะ
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางสาวกัลญา  เอี่ยมแย้ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ศรีเกษม
2. นายพงศธร  พึ่งหอย
 
1. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
2. นายวิษณุ  ประสิทธิกสิกร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  สวรรค์ไทย
2. นางสาวญาณี  วิลัยพงษ์
3. นางสาวธีรัสดา  โม้เกิด
4. นางสาวนฤมล  เพ็งทิม
5. นางสาวนุชวรา  บุญรุ่ง
6. นางสาวพรพรรณ  พูลทอง
7. นางสาวภารดี  อ่อนสุ่น
8. นางสาวรัตนาวดี  สุขกาย
9. นางสาววนิดา  บุญพ่วง
10. นางสาวเพ็ญวศรี  แจ้งชะไว
 
1. พระปราโมช  พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
2. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจัด  แซ่ลี
3. นางสาวจันทภา  มั่นพัฒนาการ
4. เด็กหญิงธิดา  แซ่หล่อ
5. เด็กหญิงนมิดา  แซ่จ๊ะ
6. นางสาวนันทิชา  เหมกลาง
7. เด็กหญิงน้ำใส  ว้างโภควินท์
8. เด็กหญิงปณิดา  แซ่ย้า
9. เด็กหญิงภณิดา  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่กือ
11. เด็กหญิงลี  แสงสว่าง
12. นางสาววรรณี  สมบัติรักษา
13. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่หมี
14. เด็กหญิงวัชรา  วันชัยรุ่งรุจี
15. เด็กหญิงวันวิภา  แซ่มัว
 
1. นางสาวจำเรียง  ไซฉาย
2. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
3. นางเสาวลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
4. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอดามาส  ชูศรี
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฎฐ์  บัวประดิษฐ์
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายฆินหันต์   วงศ์เหลือง
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายธีระภัทร  แจ้งมณี
 
1. นายอำนาจ  ไชโย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชฑาวรรษ  คนซื่อ
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวมาธวี   แจ่มทรัพย์ไพศาล
 
1. นายพรเจตน์    ยอดนาค
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี   แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สีสังข์
2. เด็กหญิงเกศกนก  วารี
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  โตศิลา
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายเสฏฐนันท์   พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  เข็มเพ็ชร
 
1. นางสาวบุษกร  พืชพันธ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกร   หรั่งบุรี
2. เด็กชายทัสมา   โต๊ะอาดำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  เกิดโภคา
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
2. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกลวัชร   รักบุญ
2. นายวิศรุต   อยู่เกิด
3. นายอมรทัศน์   ยานะ
 
1. นายสมบัติ   เอี่ยมสอาด
2. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัท  ดีดิษฐ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปรุษห์  จูชัง
 
1. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกฤตภาส  อินโท
2. นายปรุษห์  จูชัง
3. นายภัทรชระ  มีชีพกิจ
4. นายวรเมธ  รอดย้อย
5. นางสาววิชชุภาภรณ์  นครไทย
6. เด็กชายสพลดนัย  เทพคำ
7. เด็กหญิงสุธินี  จันทร์เขียว
8. เด็กหญิงเกศกมล  เปรมโยธิน
 
1. นายพุฒิพงษ์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  แซ่ม้า
2. นางสาวพิชชากร  แม่นสอน
3. เด็กชายภัณฑบดี  วิสุทธิกุลชัย
4. เด็กชายวีรภัทร  เจริญคุุุุุรุเสถียร
5. นายสุเมธ  แซ่กือ
6. นายเจ๋ง  แซ่จ้าง
 
1. นายรุ่งรัตน์  มีทรัพย์ทวีกุูล
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
3. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แป้นพัฒน์
2. นายจิราพัฒน์  คันศร
3. นางสาวภัทราพร  ทองสุข
4. นายภูริณัฐ  วิชาชู
5. นายสุทัศน์  คำภา
6. นายเอกราช  ช้างนุ่ม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แนบเนียน
2. นายจุฑาวัฒน์  ทองยา
3. เด็กหญิงช่อแก้ว  จั่นนิล
4. นางสาวณัฐพร  มีชัย
5. เด็กชายณัฐพล  ดียิ่ง
6. เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคสังข์
7. นายทศพร  ริมสังข์
8. นายธเนศ  วังหาญ
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีขอดแก้ว
10. นายนัฐกานต์  ฉิมกรด
11. เด็กหญิงนันทนา  บุญจู่
12. นายนันทพร  มหาเทพ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวทรัพย์
14. นายพีรพงษ์  ริมสา
15. เด็กหญิงพุทธิดา  แจ้งท้วม
16. นายภัทรพงษ์  จับจิตร
17. เด็กชายยุทธภูมิ  ขัตติยะบุตร
18. เด็กหญิงวรรณิสา  เกิดพิทักษ์
19. นายวัชรากรณ์  ศรีทองอินทร์
20. เด็กหญิงวิมุตา  อยู่สุข
21. นายวีรภัทร  ครุธาโรจน์
22. นายศิริวัฒน์  ธูปเกิด
23. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีทองอินทร์
24. นายสิทธิกร  ดำขา
25. นายสุทัศน์  อ่อนสำลี
26. เด็กชายสุรสิทธิ์   จั่นนิล
27. เด็กชายสุวพัชร  มุสิกะพันธ์
28. นางสาวหนึ่งฤทัย  กลิ่นประทุม
29. นายอธิวัฒน์  สวัสดี
30. นายอภิชาติ  บุตรสามี
31. เด็กหญิงอภิญญ์  พึ่งน้อย
32. เด็กหญิงอารียา  หาเขียว
33. นายอำพล  พุกทอง
34. นายเกรียงไกร  คุ้มปรางค์
 
1. นายสายชล  โพธิ์ตุ่น
2. นายพนธกร  ฤทธิ์ทอง
3. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
4. นางวรลักขณ์  พึ่งละออ
5. นางเครือวัลย์  อ่อนศรี
6. นายสถิตย์  ช้างพลายบัว
7. นายวิชา  พัฒนชัยววิทย์
8. นางธารทิพย์  ฉัตรวิริยาวงษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกรวิชย์  ปิยจิตต์ไพโรจน์
2. นายกิติศักดิ์  แก้วสุวรรณ์
3. นายจิรายุ  เกิดพิทักษ์
4. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์  อิสรางกูรฯ
5. นายณภัทร  อุตตะมะ
6. นางสาวณัฐตะวัน  ยอดอ่อน
7. นายณัฐวุฒิ  ไวว่อง
8. เด็กชายตรีทเศศ  โพธิ์ตุ่น
9. นายธนรัตน์  เอี่ยมเย็น
10. นายธนสินธ์  สายท่าเสา
11. นายธัญญลักษณ์  ทับเปีย
12. นายนพรุตน์  มากทิพย์
13. นางสาวนันทวรรณ  กิจธร
14. นายนุกูล  เต๊ะเปีย
15. เด็กหญิงบัญฑิตา  ฤทธิเรืองเดช
16. นายบุญฤทธิ์  กรุษฉ่ำ
17. นางสาวปาริฉัตร  ชาดี
18. นายพงศธร  จันทร์สนิท
19. นายพรมงคล  แพรดำ
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  ชัยพานิช
21. เด็กชายพันธกานต์  จันทะบุตร
22. นายภาณุพงศ์  โพโต
23. นายภูริณัฐ  วิชาชู
24. นางสาวมนทกานต์  หนูดำ
25. นายรอมมาฎอน  การีมี
26. นางสาวรักษิณา  ฉิมดี
27. นางสาวรุ่งทิพย์  จิ๋วอ่อน
28. นางสาววรัญญา  ทองหลิม
29. นางสาววรางคณา  ท่าหิน
30. นายวิษณุ  อิ่มรัง
31. นางสาวสาวิตรี  คล้ายชู
32. นายสุนทรไชย  กรัดกระยาง
33. นายสุรพงษ์  ดีแดง
34. นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
35. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
36. นางสาวอนัญญา  อ่อนปาน
37. เด็กชายเจตน์ธิติ  แก้วเขียว
38. เด็กชายเทวัญ  ไชยเชษฐา
39. นางสาวเบญจวรรณ  คล้องช้าง
40. นายเมธา  สุขสิงห์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นายนิติพงษ์  หนูจิตร
 
1. นายมานพ  โลเกตุ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนาวี  ขำเดช
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  คล้ายชู
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายเอกราช  ช้างนุ่ม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทิมห้อย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรักษิณา  ฉิมดี
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายอัครชัย    ทองวัง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  อุทะกัง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรเดช  พิพัฒน์พิริยโยธา
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายศิริชัย  กรัดกระยาง
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ชีวะไทย
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  ถานะ
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติมา   ศรีชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ชี้แจง
3. เด็กหญิงธัญสินี   เกตุดี
4. เด็กหญิงบัญฑิตา   จินดารักษ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา   สุรินทร์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   ปานสุข
 
1. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก   ภู่ชัย
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   โม่ทิม
3. นางสาวนพิชญา   ชี้แจง
4. นางสาวปทิตตา   กลิ่นขาว
5. นางสาวปภาพิณฑ์   สุวรรณปัทม
6. นางสาวยวิษฐา   พวกมียิ่ง
7. เด็กหญิงเกตนิภา   น้อยระแหง
8. นางสาวเมขลา   หนูแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์   งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงฐนิชา  งามวงษ์
3. เด็กหญิงนิธิกร  เทศขำ
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เทพศรี
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เที่ยงธรรมโม
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มั่นจันทร์
7. เด็กหญิงศิริวัลย์  เอี่ยมพันธ์
8. เด็กหญิงอารียา  บรรลือศิลป์
 
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  คุ้มเขตร์
2. นางสาวภัทรวดี  ชาตะ
3. นางสาวภูรีภิไล  สุขใย
4. นางสาววรรนิตา  รอดย้อย
5. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
6. นางสาวสุทธิดา  เฉลิมเมือง
7. นางสาวเพ็ญนภา  ถมยา
8. นางสาวโสภณัฐ  กันอ่ำ
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินถา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หุ่นดี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงนุชนาท  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงวลิกา  บาลี
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปานทองคำ
7. เด็กหญิงอรัญญา  บัวบาน
8. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
 
1. นางสาวศุถิกา   เชตนุช
2. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนาภา  ชนะกิจพิทักษ์กุล
2. นางสาวปิยธิดา  สุขศึกพ่าย
3. นางสาวมุกดา  ตาดี
4. นางสาวรัชยา  สุคนธร
5. นางสาววิไลพร  วงษ์สุวรรณ
6. นางสาวศิริลักษณ์  รักษาบุรี
7. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชอบทำดี
3. นายธิติ  ยาดีี
4. นายวัชระ  พึมขุนทด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
2. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวมานิกา  คำแก้ว
 
1. นางศลิษา  รัตนนาคินทร์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยุยงค์
 
1. นางภัทราวรรณ  ทรัพย์เหมือน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายศุภากร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางศจี  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งนิ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยา  จันทรภาค
 
1. นางพัชรี  สุวรรณโชติ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  โล่ชัยยะกูล
 
1. นางกัลยา  ผิวทิพากร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายสุพศิน  หมื่นกล้า
 
1. นางศศิลักษณ์  ธรรมกุล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
2. เด็กชายรวิวิชญ์  เกษมสิน
3. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงวิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
5. เด็กหญิงสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นางสาวลักขณา  จิตต์เจริญ
2. นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจันทนาพร  มะคะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  พันธุ์พุ่ม
3. นางสาวลักษิกา  พลนิกร
4. นางสาววริยา  พลนิกร
5. นายอัษฎา  สมจิตร
 
1. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวปุณยวีร์  พรรโณภาส
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สมบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทัดทอง
 
1. นายสุรินทร์  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวมัลลิกา  หรมห์มิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  มีวงษ์
 
1. นายภาสกร  อินโท
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายนิพนธ์  แซ่ย่า
2. นายวันชัย  แซ่ลี
3. นายศตวรรษ  ย่างวินิจฉัย
4. นายศุภชีพ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. นายสุรชัย  อาชาวัฒนกุล
6. นายอนุวัฒน์  แซ่เท้า
7. นายเจง  แซ่ย่า
8. นายเดชาพล  แซ่เล่า
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมบัติ  หาญลำยวง
3. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายจรณินท์  แจ้งอุบล
2. นายปัณณธร  ปทุมานนท์
3. นายปิยะ  พึ่งเรียน
4. นายสุรศักดิ์  นัยเนตร
5. นายอุเทน  วังยาว
6. นายเฉลิมราช  ยอดดำเนิน
 
1. นายฉลอง  ปานขวัญ
2. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
3. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีนวล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวคณิสา  จันทะมัง
2. นายธาดาพงศ์  แสงใส
3. นางสาวนิภาพร  บุญงาม
4. นางสาวนีรชา  บุญเพ็ชร์
5. นางสาวบุษยา  เชียงเงิน
6. นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง
7. นางสาววริษฐา  วันจันทร์
8. นางสาววาสินี  วันจันทร์
9. นายสายชล  ชูมก
10. นางสาวสุธินี  เพ็ชร์ประยูร
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
3. นายศุภวัฒน์   แย้มฉวาก
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงณัชชา  ชุติภัทรธีรา
2. นางสาวนันทินีย์  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวลักคณา  แร่ถ่าย
4. นางสาววรารัตน์  ล้ำเลิศ
5. นางสาวหทัยวรรณ  พุสุข
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ
2. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญชนก  สอาดศรี
2. นางสาวชุติกาญจน์  มหาขันตรี
3. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีเถื่อน
4. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ภู่
5. นางสาวปาลิดา  นามโสม
 
1. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปาณี  จงเพียร
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี  น้อยวงค์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกิดสิน
 
1. นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์
2. นางเสาวลักษณ์  แสงไชย
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  สัตย์สูง
2. นายช วลิต  ช้างสาร
3. นางสาวณิชารีย์  คามสุภาพ
 
1. นางสมจิตร  จั นทรา
2. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงเบญญาดา  อนุกูล
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
2. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวภานุมาศ  สิงห์สม
2. นางสาวลัทธวรรณ  จุ้ยเปี่ยม
3. นางสาวสไบทิพย์  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงสิริวรรณทนา  สดไทย
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวสุธินี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล   ตรีนัย
2. เด็กหญิงอารีญา    ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายอภิวันท์   โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงดวงหทัย  พุฒหอม
 
1. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
2. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  ตุ้มโท
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เฉลิมสุข
 
1. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววรรธนันท์  แสงอรุณ
 
1. นางทวี  ทับบุรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  เขียวรอด
2. เด็กชายวัชรภัทร  เขียวผึ้ง
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. นางบุญช่วย  พงษ์ทรัพย์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายติณห์  อินโท
2. เด็กชายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายพัฒนา  พุ่มจำปา
2. นางสาวยุพารัตน์  สุ่ยหนองไผ่
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แซ่ลี
2. เด็กชายวุฒิกร  เจริญศิรินุกุูล
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายณัฐพล  โตจีน
2. นางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์เนียม
2. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์สม
2. เด็กหญิงนรากร  สีวันนา
 
1. นายเสน่ห์  พันธุ์ดี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหลี่ยมเคลือบ
2. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์ธัญกรณ์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นายวุฒิชัย  จุ้ยแจ้ง
2. นายเผดิมยศ  คุ้มกอง
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปิยะ  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวสิราวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  คำฝอย
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  สังเกตใจ
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชำนาญไทย
2. เด็กหญิงปัจรีย์  บุตรปลายดี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมบูรณ์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางชุติมา  เจริญโพธิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกรกนก  สาแช
2. นางสาวศศิวิมล  เฉลิมจิตร
3. นายเจษฎากร  ปลั่งดี
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายชัยรัตน์  ทับบุรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  เพ็งสุข
2. นางสาวศิริวรรณ   อิ่มเอิบ
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  สมญาณ
2. เด็กชายเกรียงพัฒน์  ไกรรอด
3. เด็กชายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  พุ่มจำปา
2. นายณัฐวุฒิ  ประยูรเจริญชัย
3. นายศุภเศรษฐ์  ภู่ประดิษฐ์
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายณัฐชัย  ไตรศรีลักษณ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคศักดิ์
3. นายนราวิชญ์  ราชพรมมา
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายวิชาญ  แซ่กือ
2. นายเฉลิมวงศ์  ขจรศักดิ์เลิศ
3. นายเดชา  ลำไยโศภิต
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงนิราวรรณ์  แสนช้าง
2. เด็กหญิงพรณิภา  อย่างคุณธรรม
3. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงษ์
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวฐิติพร  แซ่เฮ่อ
2. นายยุทธนา  โชคขวัญยืน
3. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เถ้า
2. เด็กหญิงมยุรา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงวรินทรา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงว้าง  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายสุชัชจ์  จังพินิจกุล
6. เด็กหญิงอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายมนตรี  อารีรอบ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชาวรีย์  เกตุปราชญ์
2. นางสาวดลยา  เรืองคุ้ม
3. นายพัฒนพงศ์  จอมนก
4. นายภาสวร  นุ่มเอี่ยม
5. นางสาวสุปราณี  เรือนภู่
6. นางสาวสโรชา  มณีไสย
 
1. นางสมพิศ  กลัดภู่
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพิยดา  ธีรัตสกุล
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวประไพ  คงสมทอง
2. นางสุนันทา  พวงชาติ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวนภัสจันทร์  นาคชุ่ม
2. นางสาวพรชิตา  ชัยจันทร์
3. นางสาวลลิตา  กลิ่นแมน
 
1. นายภานุวัฒน์  แก่นมั่น
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
2. นางสาวศรัญญา  สง่าเนตร
3. นางสาวอำภาพร  อินทร์แสง
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต้ายจันทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  สมคิด
2. เด็กหญิงธนารัตน์  พลโครต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดย้อย
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายธานินทร์  เพ็งโต
2. นางสาวนัชชา  เอมอุทัย
3. นางสาววริศรา  คำพา
 
1. นางเจือจันทร์  คำขาว
2. นางจุฑาทิพย์  พงษ์พิทักษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ฤทธิ์ทัพ
2. เด็กชายวิศรุต  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ตะเภาพงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  ภูสุภา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายนพดล  แซ่หว้า
2. นางสาวปิยนุช  เวียงวิเศษ
3. นางสาวพาจนา  จินดาพงษ์
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกัลยา  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงชนิตาภา  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  เก่งสาริการ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายพงศ์นรินทร์  เจริญมังสัง
2. นางสาวลัลนา  จูเที่ยง
3. นางสาววิลาวัลย์   ยิ้มเกียรติ
 
1. นางทิพภา   บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงวิรดา  ถนอมวงศ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจีรณา  กุลวรรรลภย์
2. นางสาวปราณี  แซ่กือ
3. นายวีรัช  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงยอดชีวัน  ยอดพุดซา
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงศธร  แมลงภู่
2. เด็กชายวรวุฒิ  งามโพธิ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิ
 
1. นางสุภางค์  ศรีนวล
2. นางสาวศิริพร   พวงสมบัติ
 
155 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  ยอดดำเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวศรี
 
1. นางวนิดา  ศรีภิรมย์
2. นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายศิรวิทย์  แก่นมั่น
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ใบเอี่ยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองคำ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายปรีชา  เมฆเขียว
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์   สุดมี
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัฒน์พงศ์   ด้วงเชย
2. เด็กชายรัฐติพล   เกิดลิบ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา