หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางภาวินี บุญพาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสถาพร พระแท่นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทองดีโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววีรรัตน์ เวทีประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสายฟ้า มัทนารมยกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนพนมพวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชราพร นิยะบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสายัณห์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ตรียินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวบุตรตรี บานบุรีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. ดร.ชยพล เพชรพิมลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางณพิชญา เพชรพิมลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายฐิติโชต ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ สาละสาลินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปวีร์สุดา ขยันการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. ดร.ชยพล เพชรพิมลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางภัสร์ชนกพร บุษบงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภนุช นาวาทองโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจรัสศรี จอนเจิดสินโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางมณี บุญกองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิสา จุยประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปาณิศา บ่อทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางกิตธีรา กอสุนทรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิลโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวมาลี กกอู่โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจงรัก บูรณธนานุกิจโรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายประคุณ สาระศาลินโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววนานุช แวงอุ้ยโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นายถาวร กราบขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวภัททิรา ศุภมาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ยางศิลาโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางสาวประภัสศร เทียมทัศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางพัฒนา โพศาราชโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางปณิดา สายโนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวมนันญา เจริญใหญ่โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางยาใจ เหมือนว้าโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายธงชัย เจนโกศลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันทิมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางจิรัชยา สามสีโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา กริ่มใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนทีกานต์ สระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายคชานนท์ ธนะสกุลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคงโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครพล จ้อยทองมูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายนิติพันธ์ ฉิมสุนทรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางลัดดา เพียรประสพโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวิทยา เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ เฉลิมกุลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญวัยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางดุษฎี เนาวรัตน์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา คำอ้อโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายบรรหาร เชื้อทองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวปรียกร คินาสินธุ์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุวรรณ บุญศรีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายนริศ ไชยแก้วโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
6. นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสายโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นายศิวภาคย์ ยินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววอรอุมา แซ่เล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางมนณกร สุทธิแสนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนทรี เหมฬาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
11. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
12. นางสมรวย แซ่ภู่โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
13. นางคนึงนิตย์ เนียมหอมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
14. นางสาวจำปี แสงเพลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
15. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอุดร มีทรงโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา กังสนานนท์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ สุวันประเสริฐโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นายศิวภาคย์ ยินดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา แซ่เล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายนพดล เขียววิราชโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางมนณกร สุทธิแสนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนทรี เหมฬาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
11. นายเดชา เชียงคาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสมรวย แซ่ภู่โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
13. นางคนึงนิตย์ เนียมหอมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
14. นางสาวจำปี แสงเพลิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
15. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เรียบเจริญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นาคอ้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ สมุทรสาครโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางการะเกษ อ่อนแก้วโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสานิต เชียงทองโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางสาวสุนันท์ จารุกรุณาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุชัญญา ชมพูพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
8. นางโสภิณ อยู่เป็นสุขโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
9. นางอรอุมา อัญชลีสถาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
10. นางสุชาดา ชาวนาดอนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ การภัคดีโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
12. นายวรวิทย์ กิตติชัยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
13. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
3. นางวารุณี สะอาดดีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทองโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา เวชรังษีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
7. นายโกวิทย์ มีเย็นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรังสิมันตุ์ โมกขพันธ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
11. นางมลระวี ช่วงชัยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางสุธีรา ลั่นซ้ายโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสรินยา พรหมาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา บุญมากโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวาสนา หนูขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ ผ่องศิริโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ พันธ์ประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา นันท์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นายนพพร แสงอาทิตย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิชนันท์ จันหอมโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนิภาพร ประชากุลโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพินรุ่ง สอดศรีโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ สุสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ปลาอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิรฐา เทือกเถาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุลโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายฐิติวุฒิ สงบจิตโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววารี เอกสารโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางโสภี สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิษา นุ่นสพโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิติยา จันทะรังษีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติชาย ฉัตรทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมถวิล โพธิสารโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร จันทร์หอมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เศษวิภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางยุวดี พุทสอนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววันทนา พวงแก้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักด์ชัย ปั้นหยาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย โพธิ์เย็นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนชาต ธนวีรเทศโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ตะบานขวาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีทัศน์ วัยวัฒนะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น่วมจาดโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ ซาไขโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางจินตนา หนูอินทร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายธีรพงศ์ ทาต่อยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางกัลยา อุ่นภักดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายธีรพงศ์ ทาต่อยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ชะเกตุโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัณณ์ชญาน์ ประสมทรัพย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยเพ็ชร บัวเพ็ชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภาณี เพ็งเลาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญทิ้ง สืบเทพโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีเอี่ยมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นายเกชา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพดี ทิพย์บำรุงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคลโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ไสยะหุตโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมปอง ป้องกันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทับชมโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวรุจิเรศ ชลินศรีโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิษฐา สวนเข้มโรงเรียนท่ามะกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนิดา พรานขุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เกตพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอร่าม มัธยมังกูลโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางวรัญยา ปิยพันธ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ม่วงเขียวโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางทรรศนีย์ สัปปุริสสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สนฉัตรทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพงศกร ชูชื่นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายทินกร ชูช่วยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. นางมลิวัลย์ กลำพบุตรโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนัยนา ประสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล อยู่เพ็ชรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ กองจำปาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางกันหา อินจีนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล เล็กบางโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวเอมอร จันทรโรงเรียนท่ามะกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายธีรธร ปรัชญรัตน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวรรธน์ แสงมาลาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวรมิดา แสงจันทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จงเจริญโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ์ ปั้นหุ่นโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวประกาย เอิบแจ้งโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เลี่ยมอยู่โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ระเบียบแหวนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาสนา พงศ์ลักษมาณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐการ บุญรักษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บุญผ่องโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ บัตรทิมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐ เมืองอู่โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร ว่องไวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววรรณภา งอกนาวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทนา ศรีบูจันดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภนิช การสมจิตรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา รักอาชาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจีกานต์ หว่านพืชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางกนกรดา สมานบุตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางภัททิญา ปานดำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นางอรพินท์ ลำดวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. พระครูศิรกาญจนาภิรักษ์ พระอาจารย์วัดทุ่งมะสังกรรมการ
5. นางวราภรณ์ รุ่งสว่างโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดวงสุดา บุรเนตรศึกษานิเทศ สพป. กจ 1ประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ เสวกฉิมเจ้าพนักงานชำนาญงาน สพป. กจ. 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี สุภาพโรงเรียนถาวรวิทยากรรมการ
5. นายสฤษฎิ์ สวัสดิ์พานิชย์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปภัมป์กรรมการ
3. นายไพศิษฐ์ ทองบรรเทิงโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางบริสุทธิ์ ษรบัณฑิตโรงเรียนวิสุทธรังสีกรรมการ
5. นายอุดม สุราษฎร์ สุราษฎร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวชิระ ประกอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์โรงเรียนพนมทวนชินูปถัมป์กรรมการ
8. นางสาวศศิธร ปวุฒินันท์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
9. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ดอกเข็มโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ศิริกระแสร์เพียรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองสุข ทองไพรวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ ปานดำรงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชำนาญ ยอดอานนท์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางวลัยพรรณ จันทร์หอมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวอังคนา ภวชโลธรโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯกรรมการ
8. นายวีระวัฒน์ พินิจธนสารโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. นายกฤษดา บัวศรีโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปนัดดา คำจันทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุุรชัย ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสาร ใจจงโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอติชาต ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายบันเทิง เหมือนชูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมพล โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมพล โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชาดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ขันทองคำโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร นนทารักษ์กรรมการ
3. นายชาคริส มาตรสุริยวงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร กระทุ่มเขตสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสมาภา ชัยจินดาโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤดล โพธิ์ทองโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. MissRotchebel I Bravoโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาววชิรา บุญเกื้อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
8. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
11. นางลภัทรลดา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 45กรรมการ
12. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จงเจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Amir SR. Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. MissRotchebel I Bravoโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางระวีวรรณ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางเบ็ญจลักษณ์ เย็นประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทนา คำอนุกูลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาววชิรา บุญเกื้อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
8. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวยุพา งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
11. นางลภัทรลดา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 45กรรมการ
12. นางสาวจิตติพร ใจคำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr.Oliver Jam Tailorโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้าฯกรรมการ
5. นางสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเกศสุดา พันธ์ศรีโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯ กรรมการ
8. นางสาวกาญจนา จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายนพดล คเชนทรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
12. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. Mr.Oliver Jam Tailorโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางภัทฐินี เพ็งสุขโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้าฯกรรมการ
5. นางสุวรรณา สำแดงเดชโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวเกศสุดา พันธ์ศรีโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯ กรรมการ
8. นางสาวกาญจนา จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรัชนีวรรณ มั่นใจโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายนพดล คเชนทรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
12. นางอรพินท์ มณีวงศ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissGrace Pitang โรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissKelly Creeganโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรพิตร์ ไพรบึง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นางแสนดี วัยวัฒนะโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นางสาววิชชุลดา นรดีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพนิดา สุขขีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
11. นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
12. นางวิรัลพัชร เครือเมฆโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissGrace Pitang โรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. Mr.Mark Ian Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. MissKelly Creeganโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรพิตร์ ไพรบึง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. นางแสนดี วัยวัฒนะโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
9. นางสาววิชชุลดา นรดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพนิดา สุขขีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
11. นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
12. นางวิรัลพัชร เครือเมฆโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovicโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางไพเราะ มาตราชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอัชปาณี นนทสุต โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางรวิสรา ถินพะนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. Mrs.Snezana Markarnovicโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางไพเราะ มาตราชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอัชปาณี นนทสุต โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เกตุแดง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วก่ำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
11. นางรวิสรา ถินพะนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ใจเย็นโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mrs. Glenda Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. Mr.Lilibeth Fernandoโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใสโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายวัชระ ศรีฐานโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯ กรรมการ
9. นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
11. นางสาวสิทธิสาคร บ้านกลางดิลก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
12. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา ใจเย็นโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mrs.Glenda Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. Mr.Lilibeth Fernandoโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชกรรมการ
5. Mr.๋Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ้งทิพย์ ผ่องใสโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายวัชระ ศรีฐานโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะฯ กรรมการ
9. นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
11. นางสาวสิทธิสาคร บ้านกลางดิลก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
12. นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจันทิรา พนานุสรณ์ศิลป์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สมประสงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Copin Davidโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายราเชนทร์ จันทร์มณีโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ดาววีระกุลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
6. นางอิสรีย์ จิตอมรพรรณาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. MissWen Jiabeiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. MissLi Pei Peiโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. MissHuang Yunyaโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. MissXing Yangโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวชุติมา อิทธิสังวร โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
12. นางปวริศา สุดเขตโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. MissWen Jiabeiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. MissLi Pei Peiโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. MissHuang Yunyaโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
6. MissXing Yangโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวชุติมา อิทธิสังวร โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวลาวัณย์ เนตรสว่างโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
11. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
12. นางปวริศา สุดเขตโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์รัชฎา ภัทรวีระภักดีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. Mr.Tomohiro Kidaโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ผัดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุลณิศา บัวปรอทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Daniel Lebedies Scotโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายเคบอย สินสุพรรณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรังสุรางค์ ทองเงินโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ นกดำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชวิกา ทีเจริญโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
9. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นายปรัชญา คงถาวรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Daniel Lebedies Scotโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายเคบอย สินสุพรรณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางรังสุรางค์ ทองเงินโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ นกดำโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชวิกา ทีเจริญโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
9. นางสาววรัทย์ธยาน์ ช้างเผือก โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นายปรัชญา คงถาวรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางปณิตตา เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายธวัช พวงแก้วครูโรงเรียนวิสุทธิรังษีกรรมการ
5. นายชูชาญ จันทีครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญมา บุญวัยครูโรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอรุณ สว่างเมฆครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นายเชิดชัย เมืองมนต์ครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ ฮวดโสภาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ สีนวลครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวแสงเดือน วินทะไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จงจินากูลครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโกมินทร์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกูล นาถสุขครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นายจำรัส คมขำครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาติกุลพล สมยาภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัสนัย สมานบุตรครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา สุทธิวัฒน์ครูโรงเรียนท่่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ สงพะโยมรองผูอำนวยการโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายวรากรณ์ นาถมทองครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางรอยพิมพ์ สุทธิบานเย็นครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. นางสาวปนัสยา แก่นพลครูโรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางธนัฎชา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนดครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ครูโรงเรียนท่่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
10. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
11. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
12. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ มงคลเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จงธนเศรษฐกุลครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางรอยพิมพ์ สุทธิบานเย็นครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อินทรักษาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
5. นางสาวปนัสยา แก่นพลครูโรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางธนัฎชา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ ขำนาญกำหนดครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ครูโรงเรียนท่่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
10. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
11. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
12. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ เกตุกรผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวงครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกัตติกา จันทจิตรครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ เกตุกรครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะครูโรงเรียนท่่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวงครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกัตติกา จันทจิตรครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ จึงสุวดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาววิไล วงษ์จันทร์ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสุกัญญา โครพครูโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางอภินันท์ สีสันต์ครูโรงเรียนท่่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสนทยา แช่มนิลครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สีสมครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ จึงสุวดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี เรืองรองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นางสาววิไล วงษ์จันทร์ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสุกัญญา โครพครูโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางอภินันท์ สีสันต์ครูโรงเรียนท่่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสนทยา แช่มนิลครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้ากรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สีสมครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายภูวดล ปิ่นทกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร นนทารักษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายฆเนศจ์ นามสุวรรณโรงเรียนด่านมะข้ามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญตา ปฏิทัศน์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สุวรรณรัฐโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิชญาภา สีมาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐชัย ประสูตรนาวินโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ระวังนามโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางนันทนา วิราศรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาปนิก ศิริทรัพย์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
4. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวนฤมล จับจิตต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อุทธยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอังคณา ฉันทวโรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหญิง ศรีนิลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ อินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
4. นายวารินทร์ ทองผามณีรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร กระดีทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธุ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส สาระศาลินโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นายพิศิษฎ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ชะโลธรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอม สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกิต เกศูนย์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินภา ชูศรีโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายธีระ แสงศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล บุตรโคษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายปรีชา สมบัติภิญโญวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
9. นายนิรันดร์ เชยโตวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายปรีชา สมบัติภิญโญวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
7. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
8. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร เพ่งผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บ่อผลโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร แก้วอุปการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร แก้วอุปการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิตร์ คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เอกฉันท์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิ เกิดสุขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเวชิตา บางแก้วโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางงามนิตย์ แก้วด้วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ทิศาวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิรภพ นราแก้วโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุทธิ เกิดสุขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายประเมิน โพธิ์หอมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ์ ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางกาญจนา ยศตระกูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางดวงพร ใจรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ นิมิตรเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ นิมิตรเกาะโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตยรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ:นายสุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]