งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    จานแก้ว
2. เด็กหญิงชวัลญา    ปรีชาวาท
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์    จันสมศรี
4. เด็กหญิงภาณุมาศ    สมคิด
5. เด็กหญิงวราภรณ์    แจ้งนิล
1. นายสุจริต    เชาวรักษ์
2. นางสาวอำพันธ์    สมบูรณ์
6
2 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แซ่ฝุง
2. เด็กหญิงบุญธิดา    มากมาย
3. เด็กหญิงศรัณยา    โพธิ์ใบ
4. เด็กหญิงอังคนางค์    ขวัญอ่อน
5. เด็กหญิงนภา    พงษ์สงค์
1. นางสุขศิริ    กลิ่นดอกแก้ว
2. นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล
3 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวนิศามณี    พุกเฮ็ง
2. เด็กหญิงจิดาภา    พวงทอง
3. เด็กหญิงปนิดา    จันทร์อิ่ม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงแพรวนภา    อุ่นอบ
1. นางทัศนีย์    ระเบียบแหวน
2. นางอรวรรณ    ปราบหนองบัว
7
4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศุภากร    แย้มสัมพันธ์
2. เด็กหญิงจิตรดา    กงหลงรัตน์
3. เด็กหญิงชาลิตา    ลึกล้น
4. เด็กหญิงดารารัตน์    ทองประดับ
5. เด็กหญิงศิริพร    อยู่สบาย
1. นายปรีดา    แจ่มศรี
2. นางสาวสุจิตรา    เกตพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธิดากาญจน์    วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายธนาวุฒิ    สายสร้อย
3. เด็กชายพชรพล    ทองปลอด
4. เด็กหญิงสรัญดา    นะวะเย็น
5. เด็กหญิงอุษณีย์    ชำนาญกุล
1. นางสาวลาวัลย์    น้อยอยู่
2. นางสาวสุนิสา    คชเศียรสืบ
4
6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    สั่งสอน
2. เด็กหญิงแพรเทียนทอง    นุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    จันทร์สุข
4. เด็กหญิงสิริยากร    ธีรวรากร
5. เด็กหญิงธารีรัตน์    อาภาทิพากรณ์
1. นายวัชรากรณ์    เทพคำราม
2. นางสาวเนืองนิตย์    มหามาตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเมธาวี    ถาวร
2. เด็กชายพลฤทธิ์    หยิบจันทร์
3. เด็กชายศุภวิชญ์    หวังน้ำใจ
4. เด็กหญิงสาธิตา    แก้วศรี
5. เด็กหญิงวันวิสา    พรหมมา
1. นายทวี    ตะโคตร
2. นางสาวพัชราภรณ์    เหมือนรุ่ง
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอริตา    ทาสี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    พวงพันธ์
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    อามาตย์ทัศน์
4. เด็กชายศรีสวัสดิ์    บุญรัตนช่วง
5. เด็กหญิงธิดา    มรกฎ
1. นางสาวจันทนา    คล้ายอินทน์
8
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเก็จมณี    นิลพงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    มากพงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงศดานันท์    ขุนพรหม
4. เด็กหญิงรสริน    ป้อมโพธิ์
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    นิลพงษ์
1. นางสาววรรณธิดา    เพชรปานกัน
2. นายสุเทพ    เอมโอด
10 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ    อุบลธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา    บวงสวง
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    อินนาคกุล
4. เด็กหญิงอภิชญา    เพ็งไร่ขิง
5. เด็กหญิงพฤษชญา    ว่องประเสริฐ
1. นางศศิวิมล    ทองมา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................