งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวพิชญานิล    คำพุฒ
2. นางสาวชโลวรรณ    ท้วมคราม
3. นางสาวสุธิสา    แซ่อึ้ง
4. นางสาวชินานันท์    กลมวงษ์
5. นางสาวนันทิกานต์    ตั้งใจ
1. นายสุจริต    เชาวรักษ์
2. นางสาวอำพันธ์    สมบูรณ์
6
2 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐริกา   
2. นางสาวชญาณี    บุญเลิศ
3. นางสาวขวัญกมล    เซี่ยงเจ้น
4. นายนัฐพงศ์    เย็นกลม
5. นางสาวพรสุดา    เหยี่ยวยา
1. นางทัศนีย์    ระเบียบแหวน
2. นางอรวรรณ    ปราบหนองบัว
4
3 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวนงลักษณ์    พรมนาคม
2. นางสาวขวัญชนาถ    กาสา
3. นางสาวศศิประภา    จำปาเรือง
4. นายกฤษฎา    คงทน
5. นางสาวสุมิตรา    สุขขรี
1. นายวันชาติ    เฉิดฉินนภา
2. นายสิวราช    อินต๊ะวิชัย
5
4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายพงษ์เดช    โพธิสัตยา
2. นางสาวณัฎฐา    นามโส
3. นางสาวสุกัญญา    ขวัญเรือน
4. นางสาวอนันดา    ห่วงสุวรรณ
5. นางสาวเกวลิน    สุดสาคร
1. นางสาวชุติมา    จันทร์ประเสริฐ
2. นางวิจิตรตรา    สีดำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสุธาทิพย์    รุ่งกลิ่น
2. นางสาวชนาภา    ปัญญา
3. นางสาวธมลวรรณ    หลากสุขถม
4. นางสาวกนกพร    วงษ์แก้ว
5. นางสาวพิมพ์ชนา    ธนบูรณ์กาญจน์
1. นางทรรศนีย์    สัปปุริสกุล
2. นายเสริมศักดิ์    ดวงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวกรกมล    รสหวาน
2. นางสาวธนัชพร    คามะนา
3. นางสาวชาลินี    รักสม
4. นางสาวณัฐพร    ศรีกิตติพงศ์
5. นางสาวชัญญาณ์ภัช    กลัดงาม
1. นายทวี    ตะโคตร
2. นางสาวพัชราภรณ์    เหมือนรุ่ง
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสลิตา    ศิริรัตน์
2. นางสาวเข็มอัปสร    เชื้อดี
3. นายชัยพร    แก่นศรี
1. นางสาววรรณธิดา    เพชรปานกัน
2. นายสุเทพ    เอมโอด
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................