งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงหัสญา    จรูญรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา    เนตรเพชร
3. เด็กหญิงนันทิดา    เอกจิตร
4. เด็กหญิงน้ำฝน    รอดโผน
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    เท่าเทียม
1. นายชูชาญ    จันที
2. นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล
5
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายชาญณรงค์    ผิวทองอ่อน
2. เด็กชายณัฏฐวัฒน์    อังกูรเจริญพร
3. เด็กชายวงศภัสสร์    ศักดิ์เรืองงาม
4. เด็กหญิงกมลนัทธ์    สาระสารินทร์
5. เด็กหญิงกรกนก    บุญเฉลย
1. นางสาวพะนอ    ทัดสวน
2. นางภัทรานิษฐ์    วงศ์วัชรมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมณฑา    เหลืองกอบกิจ
2. เด็กหญิงฐิติแข    ดิษคำเหมาะ
3. เด็กหญิงกรรณิกา    แต่งตามพันธ์
4. เด็กหญิงพัชรพร    มงคลสมัย
5. เด็กหญิงฉวีวรรณ    สืนประเสริฐ
1. นางสาวปัทวรรณ    เชื้อชาย
2. นางสาวลักษณา    ถิ่นผาแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์    แช่มสุดชีพ
2. นางสาวกษริน    ยอดทอง
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    หอมชื่น
4. เด็กหญิงหทัยกานต์    มะลิลา
5. เด็กชายยุทธภูมิ    ประเสริฐชาติ
1. นางกมลชนก    เรืองเดช
4
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายฑบิณ    วังขนาย
2. เด็กชายสุทธินันท์    กูดอั้ว
3. เด็กหญิงปริชญา    วงษ์พิมพ์
4. เด็กหญิงเกศรา    ลิขิตสกุลวงศ์
5. เด็กหญิงธฤษวรรณ    ตันติศุภชัย
1. นายชัชพล    ศิริกุล
2. นางรุ่งนภา    คงเพ็ชรศักดิ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรษา    อินทร์โอสถ
2. เด็กหญิงธัญพร    ชูกุล
3. เด็กหญิงพิยดา    เหล่าเขตรการณ์
4. เด็กหญิงอโนมา    เครืออยู่
5. เด็กหญิงสุภาพร    ประเทือง
1. นางสาววรรณธิดา    เพชรปานกัน
2. นางสาวสุภาพรรณ    รัตนพรชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................