งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวราตรี    ครุธเครือ
2. นางสาวงามสิริ    อ่อนหวาน
3. นางสาวชฎาพร    เสถียรุจิกานนท์
4. นางสาวมุกดามาศ    พิลา
5. นางสาวฐาปนี    บัวทอง
1. นางสมพร    ผาดำ
2. นางสาวสุนิสา    มาลากอง
4
2 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายสาธิต    บัวคลี่
2. นางสาวอริศรา    แซ่ฝุง
3. นายพิรภพ    เพ็งอร่าม
4. นางสาวตาตู    -
5. นางสาวรุ่งนภา    หน่อคำบุตร
1. นางสุขศิริ    กลิ่นดอกแก้ว
7
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวจรรยาศิริ    วงศ์ธนเศรษฐ
2. นางสาวรมิดา    คุ้มภัย
3. นางสาวกมลฉัตร    ธีระกุล
4. นางสาวฐิติชญา    แตงโต
5. นางสาวกานติ์ชนิต    วชิรพันธ์วิชาญ
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    เกิดกำธร
2. นางอมรา    ชวนขยัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสุทธิดา    เคนดอก
2. นางสาวนลินทิพย์    นิคมเพชร
3. นางสาวศิริพร    หอมคลุ้งเดช
4. นางสาวพิชชานันท์    ธนมงคลสิริ
5. นางสาวธันยพร    คำพานิชย์
1. นายชัยวิรัตน์    ลิ้มเรืองอนันต์
2. นางสาวสุปรีดา    อนันต์เวชานุวัฒน์
5
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวรัตนาภรณ์    เห็นทองดี
2. นายวรพล    เหมือนปอง
3. นางสาวธนพร    แป้นทอง
4. นางสาวพิมพ์ทอง    อ่อนละมูล
5. นางสาวมนต์สินี    ยิ้มใหญ่หลวง
1. นางกมลชนก    เรืองเดช
6
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวอริสรา    แก้วทับทิม
2. นางสาวภวิษย์พร    ภิรมย์รักษ์
3. นางสาวศณิตา    ฝักบัว
4. นางสาวดลนภา    บ่อทรัพย์
5. นางสาวนันท์นภัส    ขำคง
1. นางสาวมนตรา    ยังสบาย
2. นางสุนิดา    พรานขุน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวพิมพ์กมล    พุทธธรรม
2. นายพิพัฒน์    ไกรทองสุข
3. นางสาวสิเรียม    สำเภาทอง
4. นางสาวแวววรรณ    เจริญผล
5. นางสาวอัจฉรา    กัณสูตร
1. นางสาวรัตนาวดี    นำนาผล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................