งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายชลัสธร    ตันเจริญ
2. นายคามิน    ปัตธิมากร
3. นายดรัณ    ดิษฐประยูร
4. นายสุขกาญจน์    คงใจ
5. นายสุภัทรชัย    อุทัยทอง
6. นายอิสรพงษ์    รักงาม
7. นายเรวัต    บุระขจร
8. นางสาวกนกวรรณ    แย้มหงษ์
9. นางสาวกิจจาวัลย์    ขำทับ
10. นางสาวชลดา    เรือนงาม
11. นางสาวฐิตาภา    ไคลมี
12. นางสาวฐาปนี    ใจอารีย์
13. นางสาวณัฐฐา    คุ้มพันธุ์
14. นางสาวเดือนเพ็ญ    จังพานิช
15. นางสาวเพชรไพลิน    ถนอมมิตร
16. นางสาวเพ็ญพิชชา    ชินนะมาส
17. นายวัชญะ    จรุงจิตตานุสนธ์ิ
18. นางสาวกชกร    ถิ่นวัฒนานุกูล
19. นางสาวหทัยภัทร    สิทธิสร
20. นางสาวกุลธิดา    ยางสวย
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล    อยู่เพ็ชร์
2. นายธวัช    พวงแก้ว
3. นางสาวภัทราภรณ์    รัตนวงศา
4. นายวาสุกรี    เพชรดำดี
5. นางสาววิจิตรตรา    สีคำ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................