งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์    เหลืองแดง
2. นายวรุตม์    กระต่าย
3. นายธนโชติ    งิ้วงาม
4. นายธีรภูมิ    ไชยศร
5. นายนริศ    นิติกรวรากุล
6. นายปองพล    เวที
7. นายพลนเรศวร์    มโนรมย์
8. นายศตวรรษ    ตันเจริญ
9. นางสาวจิราภรณ์    ทิมอ่อน
10. นายสมหวัง    ชำพาลี
11. นายพัฒน์พงศ์    ศิริคงคา
12. นายสิทธิวัฒน์    มาลาพงษ์
13. นางสาวจริยา    หาญยุทธการ
14. นางสาววรินทร    เหลืองดอกไม้
15. นางสาวอารียา    เกตุุจันทร์
16. นางสาวจิตติภรณ์    วัฒถากุล
17. นางสาวณิชกานต์    เอกมนสิการ
18. นางสาววันวิสา    สุวรรณสิงห์
19. นางสาวสริตา    บ่อเพทาย
20. นางสาวทัศนีย์    ชูยินดี
1. นางสาวชุติมา    รักอาชา
2. นางสาววรรณภา    งอกนาวัง
3. นางสาวศิวรรจน์    ศิริรัตน์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................