งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมธุรดา    สุนจิรัตน์
1. นายอุดมศักดิ์    ชาญเลิศ
9
2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนันดา    เชยโต
1. นางสุพรรณี    วงศ์ประเสริฐ
3 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย    นิลเขียว
1. นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล
10
4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายปภัสกรณ์    บัวทอง
1. นายวรวรรธน์    แสงมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปุณยนุช    บุญช่วย
1. นางจตุพร    ทนยิ้ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ชินช่งจู
1. นางนิภา    บุญมา
7
7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เฉลียว
1. นายปรีชา    ใคร่ครวญ
5
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพร    มั่นแน่
1. นางพิณทิพย์    วิริยธรรมเจริญ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอภินันท์    พันสาย
1. นางสาวดวงดาว    กัณสูตร
8
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายปลายเวศน์    ปัจจา
1. นางสาวน้ำผึ้ง    พรหมชนะ
6
11 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธยา    คงชุ่ม
1. นางสาวศิริญา    เกล็ดพงษ์ษา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................