งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกพร    บุญโคกสี
1. นางรสริน    แสงนวคุณ
5
2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวมาริษา    น้อยจีน
1. นายวรวรรธน์    แสงมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายรัฐพงษ์    ทันไกร
1. นางสาวทาริกา    โชคดี
4
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวทิชากร    บัวแก้ว
1. นางกิตติยา    วิริยะวีรวัฒน์
5
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาววนิดา    แย้มลา
1. นายปรีชา    ใคร่ครวญ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวอาชานีย์    วิเศษสิงห์
1. นางพิณทิพย์    วิริยธรรมเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวนันทิชา    ศรีรักษา
1. นางสาวน้ำผึ้ง    พรหมชนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................