งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายศิริพงษ์    พงษ์ศิริเกตุ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    คิดขยัน
1. นางสาวพิมพา    โมกกงจักร
2. นายอุดมศักดิ์    ชาญเลิศ
10
2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายชาคริส    บางเชย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เหยี่ยวยา
1. นางนันทพร    วงศ์ระพี
2. นางเกษรา    รัศมีกฤตภาส
4
3 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนาวุฒิ    กองแพง
2. เด็กหญิงวาศิณี    บุญเชิด
1. นายชูชาญ    จันที
2. นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล
13
4 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอธิวัฒน์    ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงวรดา    พ่วงทอง
1. นางทัศนีย์    ระเบียบแหวน
2. นางอรวรรณ    ปราบหนองบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายศุภกร    สดใส
2. เด็กหญิงนริศรา    ปลอดโปร่ง
1. นางสาวมินตรา    วิเศษสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา    เกตพันธ์
9
6 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายโภไคย    วศินนิติวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    ใจเก่งดี
1. นางสาวนฤมล    แย้มลา
2. นางภันทิญา    ปานดำ
8
7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สุปะวะโรทัย
2. เด็กหญิงภัทรกันย์    หมดทุกข์
1. นางสาวชุติมา    รักอาชา
2. นางสาวศิวรรจน์    ศิริรัตน์
7
8 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายพริษฐ์    เบ็ญจพงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา    นันทพุมมา
1. นางสาวกัญญาภัค    นันตะภาพ
2. นางสุภาภรณ์    ศรีสันต์
6
9 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนาวุฒิ    เรืองเทศ
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์    คำทำ
1. นางสาวอ้อยใจ    ธาตุทอง
5
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายพัทธดนย์    ฟุ้งเจริญวิริยะ
2. เด็กหญิงณิชากร    โต๊ะเงิน
1. นางสาวพจีกานต์    หว่านพืช
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตตรี    ภูมิไธสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กองเกตุ
1. นางสาวจันทนา    คล้ายอินทน์
12
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนิพัทธา    จ้อยศรีเกตุ
2. เด็กชายไชยวัฒน์    พิมเสน
1. นางสาวนิชนันท์    ศรีราจันทร์
2. นางภคนันท์    อรุณลักษณ์
11
13 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร    อดิเรกลาภ
2. เด็กชายณัฐชัย    เลี่ยมวิไลรัตน์
1. นางสาววรานุช    กิจเจริญ
2. นายวิสุทธิ์    พรทวีวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................