งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายศิลา    ศรีจันทรา
2. นางสาวศิริพร    แซ่ตัน
1. นางจันทร์ศิริ    ชูวา
2. นางสมพร    ผาดำ
4
2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายปรัตถกร    ทองศักดิ์
2. นางสาวกานต์ธิดา    ภาคสระศรี
1. นางนันทพร    วงศ์ระพี
2. นางเกษรา    รัศมีกฤตภาส
5
3 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายอภิชาติ    กระต่าย
2. นางสาวทัดดาว    เครืออยู่
1. นายชูชาญ    จันที
2. นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายเกียรก้อง    วิเศษวงษา
2. นางสาวจาริยา    พัดไสว
1. นางสาวสุจิตรา    เกตพันธ์
7
5 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสมิตานัน    แก้วพลอย
2. นายสัณฐิติ    ด่านปาน
1. นางสาวนฤมล    แย้มลา
2. นางภันทิญา    ปานดำ
9
6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวศุภธิดา    พวกอิ่ม
2. นางสาวสุทธิดา    ลัดดากุล
1. นางสาวชุติมา    รักอาชา
2. นางสาววรรณภา    งอกนาวัง
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายสรฐา    กฤษณะสังข์
2. นางสาวพรนภา    กล้าหาญ
1. นางสาวกัญญาภัค    นันตะภาพ
2. นางสุภาภรณ์    ศรีสันต์
7
8 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายจักรพรรณ์    ซุยมาเมือง
2. นางสาวจุฑามาศ    ลัดเครือ
1. นางสาวอ้อยใจ    ธาตุทอง
10
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายแสงธรรม    สระจันทร์
2. นางสาวสุพิชญา    ประทุมเทือง
1. นางสาวพจีกานต์    หว่านพืช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายเพชรรุ่ง    อร่ามเรือง
2. นางสาวสุปราณี    ซังบุษบา
1. นางสาวอรพิน    สุจันทร์
10
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายนราวิชญ์    ดีจ่าง
2. นางสาวขวัญนภา    วงษ์อัยรา
1. นางสาวนิชนันท์    ศรีราจันทร์
2. นางภคนันท์    อรุณลักษณ์
5
12 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายกิตติพัฒน์    โชคถาวรธุรกิจ
2. นางสาวศศิธิดา    เพียรสืบกาญจนา
1. นางอนันท์    พงชุบ
2. นางอาภัสรา    ธาตรีพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................