งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุภัทรา    คงคุณ
2. เด็กหญิงศิขรินทร์    เหยี่ยวยา
3. นางสาวพิชญ์ชานี    เหมาะพิชัย
4. เด็กหญิงสาวิตรี    เกตุแก้ว
5. นางสาวพรรณนิกา    โพธิพันธุ์
6. นางสาวกัณฑิกา    เกิดริด
7. นางสาวจุฑารัตน์    การีมี
8. นางสาวธัญกมล    คุ้มเสาร์
9. นางสาวนฤมล    นาคเวช
10. นางสาวสุพรรษา    กาญจนประกอบ
1. นายวรุณ    กาฬพันธ์
2. นายสุกิจ    ยิ้มสอาด
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวฟ้าพราว    ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงวิรัลพร    อัมระบุตร
3. นางสาวฐิติมา    จำปาหอม
4. นางสาวณิชมน    เลิศทรัพย์อนันต์
5. นางสาวณัฐธิดา    ภิญโญ
6. นางสาวฐิติพรรณ    จักกภูมิ
7. นางสาวปานดวงใจ    คล้ายจำแลง
8. นางสาวณิธิพร    บัวอ่ำ
9. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จิตรธรรม
10. เด็กหญิงฉัตรกมล    จีนาภักดิ์
1. นายทินกร    ชูช่วย
2. นางวราภรณ์    รุ่งสว่าง
3. นายวาสุกรี    เพชรดำดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา    อนุกูล
2. เด็กหญิงวารัญทรา    กรีประกอบ
3. เด็กหญิงศิริพร    บัวพา
4. เด็กหญิงสุพิชญาณ์    ณัฏธ์เมธี
5. เด็กหญิงอัญชิสา    วุฒิสม
6. เด็กหญิงรัตติกาล    ศาลาคำ
7. เด็กหญิงอโรชา    เงินบาท
8. เด็กหญิงดุจตะวัน    จูงาม
9. เด็กหญิงเกศินี    เอกบุตร
10. เด็กหญิงณัฐรัตน์    เขาถ้ำทอง
1. นางสาวชุลีพร    บัวเจริญ
2. นางสาวมลธิวา    สิงขรรักษ์
3. นางอรพินท์    ลำดวล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสมัชญา    สังข์ทอง
2. นางสาวนงรัตน์    เรือนทอง
3. นางสาวแพรวา    วันทอง
4. นางสาวสิริยากร    ทองดีเลิศ
5. นางสาวสมฤทัย    ศรีแจ่ม
6. นางสาวชมนันท์    กุลดี
7. นางสาวอาริษา    บาเปีย
8. นางสาวโสภา    บุญเรือน
9. นางสาวศิริลักษณ์    สุขเกษมพิทักษ์
10. นางสาวแสงรวี    ศรีฉ่ำพันธุ์
1. นางสาวสุพรรณี    ทองมี
2. นางสุวิมล    ขัติยสุรีนทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................