งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอรพรรณ    เรียบร้อย
1. นางสิริยากร    เลิศล้ำ
6
2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอริศรา    หมวดแอ่น
1. นางประไพ    นิลพานิช
3 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงยลดี    ยะที
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    กาญจนสาธิต
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
4
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวราพร    มุสิกไชย
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอานนท์    รักษาดี
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
5
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ศรีพรรณ์
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................