งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐมน    ปิยะราช
1. นางประไพ    นิลพานิช
2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวรัตติกาล    ปัตติพรไพศาล
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
4
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวบัณฑุวรรณ    ดอกนาค
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
5
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาววัลวดี    ไชยสงคราม
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายภาณุวิชญ์    คล้ายทอง
1. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายภานุ    เวียนสันเทียะ
1. นางสาวรัตติยา    คำประชา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................