งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุนิษา    คำภิมาบุศย์
1. นายสุรชัย    ใจจง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายรัตนพงษ์    คำมะณี
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
4
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเบญญาดา    ศิริพันธุ์
1. นายภัทราวุฒิ    อะโน
4
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนีรนาถ    สายบุญยัง
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร    เอี่ยมจ้อย
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวริศรา    คำทำ
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
4
7 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์    สุนันต๊ะ
1. นายกำพล    กิ่งทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................