งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายสมศักดิ์    จะหยี
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายณัฐกิตติ์    ศักดิ์ศศิธร
1. นายประยุทธ    จงศักดิ์สวัสดิ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวชนาพร    อิมพลับ
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวบูรยา    บาทโพธิ์
1. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวบัณฑิตา    นาทันรีบ
1. นางสาวรัตติยา    คำประชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................