งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐกานต์    เกษมโศธน์
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวสุฑาทิพย์    คงชมสุข
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวบุษบา    ลุนจันทา
1. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
4
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายวิสัยทัศน์    พละศักดิ์
1. นางสาวรัตติยา    คำประชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................