งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรณี    เหมือนแดง
1. นางสิริยากร    เลิศล้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายผณธร    จาดป้อม
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ถิ่นไทยแท้
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายเมธา    หมื่นพันธ์
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์    สุนันต๊ะ
1. นายกำพล    กิ่งทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................