งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายปฐมภูมิ    พรมคล้าย
1. นายประยุทธ    จงศักดิ์สวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวญาณิกา    โพธิ์ทอง
1. นายสมศักดิ์    บุญพา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นายธีรพงษ์    ทองดอนน้อย
1. นายศุภกิจ    โรจนวัฒนดิลก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. นางสาวธนัญญา    ชลปรีชา
1. นางสาวรัตติยา    คำประชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................