งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    นินทะระ
2. เด็กหญิงวรัญญา    บุตรวังหิน
1. นางสิริยากร    เลิศล้ำ
5
2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวันนีย์    โอจ้า
2. เด็กหญิงพรชิตา    ลือคำหาญ
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
2. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
4
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กชายอธิปไตย    ใจดี
2. เด็กชายภราดร    ประจักษ์จรรยา
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
2. นายภัทราวุฒิ    อะโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงศรีนวล    คำสุข
2. เด็กหญิงสุวิชญา    รักแฟง
1. นางกัลยาณี    จารุจินดา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอภิรดี    เดือนฉาย
2. เด็กหญิงชุติมา    สาระคำ
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    ลัดดากุล
2. เด็กหญิงวสุนธรา    สืบบุก
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................